Print

Afsluttede forskningsprojekter

Nedenfor kan du finde CeFUs afsluttede forskningsprojekter.

Ph.d.-projekt: Vurdere(n)de elevkroppe: et mixed methods-studie af kroppes interrelationelle betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen

De seneste år har der været stor opmærksomhed på elevers nedadgående trivsel. Tidligere forskning har dog overset, hvordan kroppen har betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen, samt manglet fokus på, hvad elever selv synes skaber trivsel i deres hverdag på skolerne. Afhandlingen søger at få en bred og tværfaglig indsigt i, hvordan krop, sundhed og trivsel gensidigt skabes i skolen.

Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17-årige i hotel- og restaurationsbranchen

I forbindelse med den politiske aftale om at modernisere restaurationsloven blev det aftalt, at gennemføre en evaluering af risikoen for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og chikane blandt unge 15-17-årige der arbejder på steder, hvor der serveres alkohol.

Intensive læringsforløb på højskole for unge uden ungdomsuddannelse

Center for Ungdomsforskning følger uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Roskilde Ungeprofil 2021

I samarbejde med Roskilde Kommune går vi i dette forskningsprojekt tæt på de unge i Roskilde i forhold til at undersøge og forstå, hvad der karakteriserer de unge i 2021. Hvad siger de selv om deres ungeliv i Roskilde, og hvad der skal til for at de oplever at trives, kan fungere godt i hverdagen og i samspil med andre og har oplevelsen af at have relevante og meningsfulde ungeliv? Undersøgelsen indgår i Roskilde Kommunes fremadrettede arbejde med ungepolitik og ungeindsatser i kommunen.

Gentofte Kommune Ungeprofil 2020

CefU og Gentofte Kommune indgår igen et samarbejde om at gentage Gentofte Ungeprofilundersøgelsen i 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 gennemføres fra januar til september 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 har først og fremmest til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune, og på den baggrund formulere en række anbefalinger til Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde.

GAME Gadeidrætspraktik

Forskningsprojektet skal bidrage til udviklingen og kvalificeringen af GAMEs projekt Gadeidrætspraktik rettet mod STU-elever og FGU-elever. Med afsæt i et ungeperspektiv undersøger projektet mødet mellem de unge, GAMEs frivilliguddannelse og de deltagende børn med henblik på at kvalificere og evaluere udviklingen af projektet.

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Onboarding & Student Retention (O&SR)

The objective of this Erasmus+ founded project is to use data proactively to combat the considerable challenge of early school leaving in Europe.

Unges mentale trivsel i første job. Betydningen af præstation, arbejdsmiljø og midlertidighed

Hvordan står det til med de unges mentale trivsel, når de efter endt uddannelse starter i deres første job? Med en bevilling fra Velliv Foreningen og i samarbejde med AAU og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning undersøger CeFUs nye store forskningsprojekt dette. Projektet afsluttes med en podcastserie.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

CeFU har indgået i samarbejder med Pluss Leadership A/S, Center for Anvendt Filosofi, AAU og UC Syd om at projektet: Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne. Projektet er et rammeprojekt under Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK). Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne i at udvikle og afprøve redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover.

Hvad er VUC-kulturen?

Hvordan er kulturen på VUC, og hvordan oplever kursister, som har tidligere frafald, at blive mødt på VUC?

P.hd.-projekt: Sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever

I dag mistrives mere end 30 % af eleverne i den danske folkeskole, og derfor er der behov for viden om, hvordan folkeskolen påvirker elevers sundhed. Med sit ph.d.-projekt undersøger Katrine Vraa Justenborg sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasser ved brug af mixed methods (kvantitative og kvalitative metoder).

Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Borgernær kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder

I samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet vil Center for Ungdomsforskning undersøge en række offentligt støttede kunstprojekter i fire udsatte boligområder i Danmark. Formålet er at skabe viden om, hvordan kunst kan genere engagement og fællesskab og bidrage til transformation af eksisterende fysiske, sociale og kulturelle infrastrukturer. Projektet bygger bro mellem æstetiske og sociologiske tilgange og anviser nye veje i forståelsen af kunstens impact med generaliserbare pointer for lignende tiltag i og uden for Norden. Center for Ungdomsforskning vil undersøge et større kunstprojekt i Værebro Park i Gladsaxe. Her har fire kunstnere arbejdet med forskellige strategier for borgerinddragelse, herunder en malerskole for børn og unge med base i en tidligere slagterbutik i Værebro Centret.

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber sætter projektet fokus på, hvordan nye deltagelses, aktivitets- og organiseringsformer kan skabe mulighed for at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet

Evalueringsprojekt, der har til formål at evaluere Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er en toårig uddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Ungdomsliv, køkkentjans og udvikling af madkultur på efterskolen

Projektet sætter fokus på, hvordan efterskolerne kan udgøre en unik arena for skabelsen af unges madkultur. Formålet er at skabe kvalificeret viden om, hvilket udbytte efterskolelever har af at deltage i projektet ’Efterskolernes Køkkentjans’.

En del af fællesskabet

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvornår inddragelse i udviklings- og forandringsprocesser opleves som meningsfulde af unge i udsatte boligområder. Formålet er at dokumentere og kvalificere viden om, hvordan demokratisk deltagelse kan faciliteres blandt forskellige unge og hvornår de oplever, at der er plads til deres stemme og på hvilke måder.

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

I samarbejde med NEXT som værtskole i Videnscenter for Håndværk - Design og Arkitektur med Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler, vil Center for Ungdomsforskning i dette projekt evaluere tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen. De tre skoler – NEXT (København), Mercantec (Viborg) og Tech College Aalborg (Aalborg) – planlægger at inddrage 28- video- og animationsfilm i undervisningsforløbet på GF2 på tømreruddannelsen.

Brug For Alle Unge

Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning for at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forbindelse med dette skal Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere en række igangsatte vejledningsindsatser rettet mod ikke-uddannelsesparate unge.

Det gode uddannelsesliv i praktikken

På baggrund af et omfattende litteraturstudie afdækker vi i dette projekt den aktuelle viden om de unges udfordringer og potentiale i praktikforløb på social- og sundhedsuddannelsen (SOSU), social og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og sygeplejerskeuddannelsen.

Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

Forskningsprojekt der har til opgave at generere viden om, hvordan karakterer og bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på ungdomsuddannelserne.

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskoling

Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

Nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf

Dette følgeforskningsprojekt undersøger fravær, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg HF. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag.

Udsatte unges vej til uddannelse via arbejde

Med kontanthjælpsreformen fra 2014, skal alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at de påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. For at understøtte dette mål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en række forsøg kaldet ’Job-bro til Uddannelse’, som vi i CeFU skal evaluere og bedrive følgeforskning i relation til i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet og Epinion.

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Projektet fokuserer på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Klasseledelse og læringsfællesskaber i de gymnasiale uddannelser

Forskningsprojektet, der gennemføres i samarbejde med LSP og Epinion, har til formål at undersøge og udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet. Herunder at undersøge og udvikle læreres klasseledelse og klasserumskultur for at hindre frafald og sikre elevernes bedst mulige engagement, faglig læring og motiviation.

Faglært til fremtiden – flere unge i EUD Region H

Center for Ungdomsforskning vil forestå en evaluering af projektet, som handler om en kvalitativ undersøgelse af udvalgte udskolingselevers valg- og karrierekompetencer i forhold til valget af ungdomsuddannelsesforløb samt undersøgelse af betydningen af en styrket vejledningsindsats specifikt i forhold til viden om EUD og de professioner, der knytter sig her til.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

Demokratiugen

Hvad vil det sige at være borger i det danske samfund? Hvilke muligheder og hvilket ansvar følger med? Med et nyt inspirations- og undervisningsmateriale til en national temauge vil Undervisningsministeriet sætte fokus på fællesskab, demokrati og medborgerskab. Børn og unge skal vide, hvad det vil sige at leve og tage del i et demokratisk samfund.

Unges fællesskaber

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Ny rapport fra CeFU sætter spot på netop unges fællesskaber og forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på fællesskaberne i unges hverdagsliv, og den betydning unge tillægger disse i nutidens individualiserede ungdomsliv.

Nye arbejdsformer blandt unge: Konsekvenser for unges arbejdsmiljø

I en global verden hvor begreber som ’GIG økonomi’, ‘prekært arbejde’ og ’affektivt arbejde’ er blevet vigtige, er det interessant at undersøge hvad konsekvenserne er for de unge på arbejdsmarkedet - for det er her forandringerne først mærkes. Projektets formål er således at gennemføre et fælles kvalitativt nordisk case-studie i Norden blandt unge med nye og atypiske arbejdsformer.

Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med uddannelsessystemet. Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’, som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

Indfoldede og udfoldede kroppe - en undersøgelse af kropslig performance på modebloggen

Ph.d. afhandling, hvori det undersøges, hvordan de unge praktiserer relationerne mellem krop, teknologi og medier.

Hindre rekrutteringen til banderne

Forskningsbaseret evaluering af tværgående samarbejdsprojekt mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der har til formål at gøre en indsats for at forebygge bandekriminalitet og skabe øget tryghed.

Ung i Gentofte

Gennem projektet undersøges det hvordan det er at være ung i Gentofte. Hvordan har kommunens unge borgere det, trives de, og hvilke problemstillinger udfordres de af? Ungdomsprofilen skal dannes på baggrund af eksisterende oplysninger/empiri, og dels skal der indsamles ny og supplerende viden; der skal hermed åbnes en mulighed for at de unge selv kan bidrage med viden om, hvordan de oplever at være borger i årets ungdomskommune.

Uddannelseshjælpsmodtageres udbytte af et ophold på højskole eller en fri fagskole

Følgeforskningsprojekt, hvor Cefu har til opgave at indsamle erfaringer fra et brobygningsprojekt, igangsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at deltagende unge fra ni højskoler og to frie fagskoler oplever en social og faglig udvikling, som kan medvirke til at øge deres fremtidige deltagelse i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Elevers læring i den åbne skole

Forskningsbaseret erfaringsopsamling på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet.

Alternative arenaer for en social indsats

Formålet med projektet er at undersøge den virkning, som alternative arenaer såsom musik-, kunst- og teaterprojekter kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration. Projektet løber frem til primo 2017.

Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Projektet vil yderligere undersøge, hvordan unge oplæres i sikkerhed på arbejdspladsen i de første tre måneder af deres ansættelse, og om dette læringsforløb er tilstrækkeligt i forhold til risikoforhold i deres arbejde.

Unges motivation for politisk deltagelse

Denne rapport undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse, ved at skabe viden om, hvad der fremmer eller hæmmer unges motivation for politisk deltagelse.

Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution.

Karrierefokus - i og efter gymnasiet

Projektet ’Karrierefokus - i og efter gymnasiet' er støttet af Region Hovedstaden og tager afsæt i et voksende problem med ufokuserede studenter, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg.

Øget fokus på overgang til eud efter avu

Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". I projektet følger CeFU fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud.

SAFU - Sikkert arbejde for unge

Denne rapport sammenfatter resultaterne af et tre- årige forskningsprojekt ’Sikkert Arbejde For Unge’ (SAFU). Projektet har haft til formål at etablere viden om baggrunden for unges overhyppighed af arbejdsulykker i metalindustri, på social og sundhedsområdet (SoSu) samt i detailhandlen, hvor der samlet set er mange unge ansat.

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Lyst til læring i udskolingen

Forskningsprojektet har fokus på at undersøge, hvad der giver unge i udskolingen lyst til læring. Undersøgelsen vil følge de unge gennem forskellige areanaer og læringsrum, for at afdække, hvornår lysten til læring opstår.

Unge i landdistrikter og yderområder

Projektet sætter fokus på unge i udkantsområderne. Det har til formål at undersøge, hvad elever fra 9. klasse betragter som et godt ungdomsliv og hvilke muligheder og barriere de oplever i forhold til at leve og være ung i udkantsområderne.

9. klasse på efterskolen

Forskningsprojekt der skal styrke 9. klassernes overgang til og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Uden uddannelse og arbejde - unges tilblivelser i komplekse transitioner

Ph.d. afhandling der undersøger unge under 30 år, uden ungdomsuddannelse og uden fodfæste på arbejdsmarkedet.

Uddannelse der motiverer - Forsøg på forandring på ungdomsuddannelserne

Hvordan skabes motivation på ungdomsuddannelserne? Rapporten følger over et år en række praksisnære tiltag, som tilstræber netop dette. Desuden viser rapporten hvordan køn bruges som kategori til at forstå forholdet mellem elevernes præstationer og uddannelsesmotivation.

Unge på kanten af samfundet

Projektet har fokus på de udsatte unge og hvad der er det særlige ved marginalisering i netop ungdomsårene. Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan tilværelsen som ung og socialt udsat tegner sig i dagens Danmark.

Samspil og forbindelser i det forebyggende ungdomsarbejde - i et ungdomsperspektiv

Projektet sætter fokus på den samlede indsats for meget udsatte eller kriminalitetstruede unge i udskolingen i Storkøbenhavn og har til formål at skabe og formidle viden om de udfordringer og problemstillinger, der rejser sig for disse unge, når flere indsatser på samme tid forsøger at gøre positiv forskel for dem.

Unges perspektiver på deltagelse i modelforsøg om ungekultur

Kunst og kultur bliver af unge set som et frirum i et ungdomsliv præget af krav om målrettethed og karriere. Samtidig er kunsten og kulturen med til at udvikle de unge personligt og give dem en bedre baggrund for at vælge deres livsbane. Det viser denne rapport fra Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet.

Kobling af skole og praktik på erhvervsuddannelserne

Forskningsprojekt, der rummer en række forskellige aktiviteter på 18 erhvervsskoler, der tilsammen understøtter udvikling af generaliserbar viden om betydningen af tæt kobling mellem skole og praktik samt elevernes motivation for teori på erhvervsuddannelserne.

Pilotprojekt om unges motivation for politisk deltagelse

Dette pilotprojekt har som formål at skabe en forskningsbaseret viden om, hvad der motiverer unge til politisk deltagelse med et særligt fokus på, hvad der opleves som motiverende for unge inden for såvel som uden for rammen af et politisk parti.

Kortlægning af brugen af og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg

I perioden 2012-2014 gennemfører Svendborg Kommune satspuljeprojektet RUSK - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne. Som en del af RUSK har kommunen besluttet at iværksætte et forskningsprojekt, der kortlægger unges brug af og holdninger til rusmidler, der skal understøtte indsatsen på området. Kommunen har valgt at lade CEFU gennemføre forskningsprojektet.

Klasserumsledelse og elevinddragelse

Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område.

Brobygning til uddannelse - Evaluering af forsøg med unge lediges vej til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet har igangsat forsøg med brobygningsforløb, der har til formål at understøtte, at unge kontanthjælpsmodtagere skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. Igennem forskningsbaseret evaluering skal CeFU belyse årsager og forklaringer på brobygningsforløbenes effekt.

Analyse af unge uden job og uddannelse, Region Hovedstaden

Et forskningsprojekt med fokus på at analysere af unge uden job og uddannelse i Region Hovedstadan.

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i Region Hovedstaden

Følgeforskning samt aktionsforskning ifm. Region Hovedstadens erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Facilitering og følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område.

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Unge ordblinde

I dette projekt sættes fokus på unge ordblinde, der har tilbragt en del af deres skoletid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at skabe større viden om, hvilken betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre færd i uddannelsessystemet.

Når det er svært at være ung - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" giver et overblik over nogle af de væsentligste mistrivselsformer blandt unge, et indblik i hvem de rammer, samt hvordan man kan hjælpe de ramte unge.

Følgeforskning og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning

Følgeforskningsprojekt og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning. Samarbejdet mellem parterne har desuden til formål at bidrage til at kvalificere implementering og udvikling af mødested og ungevejledning.

Fra problemer til mirakler

Forskningsprojektet ’Fra problemer til mirakler – unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune’, er nu afsluttet. Vi har fulgt projektet og et antal unge i over to år og har skrevet en afsluttende rapport om resultaterne. Denne er ment som en opsamling for de involverede parter i projektet, men kan også bruges som inspiration til fremtidige projekter med at støtte frafaldstruede unge i processen hen i mod ordinær uddannelse.

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked

Følgeforskning i forbindelse med et projekt om unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Når det er svært at være ung i DK – unges egne beretninger

33 unge fortæller om ensomhed, selvskadende adfærd, mobning og andre former for mistrivsel i en ny rapport fra Center for Ungdomsforskning

Køn og læring på ungdomsuddannelserne

Projektets fokus er at afdække hvilket rolle elevernes køn har for deres læring og lyst til uddannelse. projketet udarbejde i samarbejde med Forum 100% og er anden fase i forskningsfeltet om køn og læring

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Center for Ungdomsforskning udarbejder følgeforskning i forbindelse med første halve år af implementeringen af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF.

Evaluering af "Projekt Trivsel på EUD"

Projektet sætter fokus på erhvervsskolernes arbejde med at støtte og fastholde sårbare unge og unge med misbrugsproblemer i uddannelse.

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst

Formålet med dette projekt er at undersøge unges subjektive forståelser af og holdninger til fritidsjobs.

Pædagogisk udviklingsprojekt for Institut for Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet

Et evalueringsprojekt om vejledningen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Institut for Pædagogik.

Ressourcesyn på elever

Hvordan kan lærere implementere et ressourcesyn i undervisningen af særligt tosprogede elever?

Evaluering af Ungepakke II

CeFU bidrager til omfattende evaluering af Ungepakke II

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Et forskningsprojekt om køn, uddannelsesveje og valg efter endt gymnasiel uddannelse i samarbejde med Forum 100 %.

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen i detailhandel og efterfølgende jobmuligheder.

Ph.d. om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på erhvervsuddannelserne

Ph.d.-projektet søger viden om det pædagogiske møde mellem elever og lærere på erhvervsuddannelserne (eud), samt eud-elevernes personlige og faglige transformationsprocessers og deres håndteringsstrategier i mødet med lærerne og pædagogikken på erhvervsuddannelserne.

I Danmark er jeg født - Etniske minoritetsunge i bevægelse

Her er bogen der beretter om den vellykkede integrationsindsats.

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling

I denne afhandling følges 9 uddannelsesmæssigt udsatte unge fra 9. klasse og 3-4 år frem til de er 19-20 år og har gjort sig en række erfaringer med ungdomsuddannelse og arbejde.

Så kører det bare

I "Så kører det bare" fokuserer vi på de virksomheder hvor de unge er ansat. Vi sætter fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der praktiseres på 9 forskellige arbejdspladser som er rettet mod unge mellem 15 og 24 år.

Kortlægning af mentorordninger på CPH West, SOSU C og TEC

Dette notat har til formål at tegne et billede af hvilke mentortiltag, der har været på tre erhvervsskoler: CPH West, SOSU C og TEC. De tre skoler deltager i projektet "Relationer der forpligter - mentorordninger på erhvervsuddannelser".

Den nordiske ungdomsundersøgelse (1)

Den nordiske ungdomsundersøgelse/ The Nordic Youth Study er blevet gennemført i 2009-2010 blandt unge mennesker i alderen 16-19 år i hele norden.

Den nordiske ungdomsundersøgelse

I 2009-2010 gennemføres en undersøgelse blandt unge mennesker i alderen 16-19 år i hele norden.

Social differentiering og klasserumkultur i gymnasiet - Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion

Susanne Murnings ph.d-afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasieskolen, og om elevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet.

HF på VUC - et andet valg

Rapporten sætter fokus på hf-kursisternes oplevelse af hf på VUC. Med udgangspunkt i et omfattende spørgeskema har 5.000 kursister blandt andet forholdt sig til emner som undervisningen på hf, det sociale liv på hf, valget af hf og fremtidsplaner.

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Baggrunden for dette projekt er at Frederiksberg HF ønsker en undersøgelse af baggrunde og livshistorier blandt de unge, der kommer til Frederiksberg HF med henblik på at kunne dokumentere nogle af de særlige vilkår der er for udbydere af HF.

Uddannelse til alle unge

Projektets fomål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse.

Om årsager til frafald fra HF

Denne pilotundersøgelse om årsager til frafald fra Frederiksberg HF er blevet til, fordi Frederiksberg HF har ønsket at finde ud af hvorfor en gruppe elever vælger at afbryde deres uddannelse.

Elevprofiler på den 2-årige HF uddannelse

Undersøgelsen har overordnet set til formål at hjælpe Frederiksberg HF samt andre interessenter omkring de unge til en større indsigt i de unges bevæggrunde og motivationer, men har samtidig også til formål at tjene som pilotundersøgelse til en større anlagt og bredere undersøgelse af frafald på HF-uddannelserne generelt.

Evaluering af kokkeuddannelsen for døve

Undersøgelsen kaster et blik på forestillinger, erfaringer og problemfelter, der er opstået i forbindelse med kokkeuddannelsen for unge hørehæmmede.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet er at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever samt belyse, hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever efter efterskoleopholdet.

Byens Ungdomsprofil - en undersøgelse af Fredericias unge 2009

En undersøgelse, der skal give indblik i de unges hverdag, tanker og holdninger til at være ung i Fredericia kommune.

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Spænd hjelmen!

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Frederiksberg HF - Årgang 2008 ser tilbage

Notatet undersøger dels, hvad der har hjulpet til at gennemføre, dels hvad der har været negativt og vanskeligt ved uddannelsen.

Følgeforskning af Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF)

Gennem etableringen af videnscentret søger seks gymnasier at indsamle og producere viden om de forhold, der har betydning for fastholdelse og frafald.

Ung-til-ung som forebyggende metode

Ung-til-ung som forebyggende metode inden for feltet: Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug.

Livet begynder ved 150 km/t

En ungdoms - psykologisk og - kulturel undersøgelse af unge trafikanters motivation for at foretage risikohandlinger i trafikken.

Hvad har de gang i? - en profilanalyse af Holbæks unge

Rapporten giver et indblik i holbæks unges hverdag, følelser og tanker om deres liv.

Føniks - en evaluering af et anderledes skole-/fritidsprojekt

Rapporten handler om, hvordan de unge gennem projektet prøver at opnå en større grad af myndiggørelse i forhold til deres eget liv.

Projekt Ungdomssekretariatet

Projekt Ungdomssekretariatets forsøger via en ung-til-ung-metode at få engageret unge mennesker i de demokratiske processer i Hillerød.

Ways of promoting youth participation

Denne rapport fokuserer på, hvorledes Danmark søger at fremme unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser.

Unges læring i det organiserede fritidsliv

Ph.d. projektet videreudvikler de resultater, som CeFU gennem de seneste år har oparbejdet om unges (organiserede) fritidsliv.

Højskoledokumentation

Højskolen er stillet over for kravet om at kunne redegøre for, hvad en højskole er, og hvad den gør godt for.

Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer

En undersøgelse af forventninger og erfaringer hos HHX-elever, og hos lærere og ledere på HHX.

Udsatte unge i et landområde

Der er en voksende gruppe unge, som ikke er positivt integreret i hverken uddannelsessystem, arbejdsmarked eller foreningsliv.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater, der indgår i undersøgelserne om unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Unge, køn & porno

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i nordiske medier.

Verdensborger i Danmark

Et øjebliksbillede af de unges forestillinger om demokrati og deres bud på en revision af den nuværende grundlov.

Vejledning på tværs

Evaluering af projekt med fokus på styrkelsen af vejledernetværk for at forøge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningens betydning på højskolerne

Udforskning af højskolens særlige vejlednings- og læringsrum samt hvilken betydning dette rum har for unges afklaringsproces i forhold til uddannelses-, erhvervsvalg og livskvalitet.

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Projektet "Unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv" skal bidrage til at få en forskningsbaseret viden om unges frivillige og potentielle frivilliges forudsætninger og incitamenter for samt deres erfaringer med kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv.

Unges holdninger til fagbevægelse, arbejde og organisationsarbejde

En kvalitativ undersøgelse af unges holdninger og orienteringer i forhold til arbejdsliv, fagbevægelse, organisationsarbejde og samfundsmæssige udviklingstræk.

Unge og biblioteker

Hvordan kan biblioteket gøre en forskel for unge? Hvordan kan biblioteket matche de unges livsstil?

Unge nydanskere i forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i rekrutteringen af unge nydanskere til forsvar og politi, og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Unge mænds brug af doping

Projekt om unge mænds risikobevidsthed, rationaler og handlinger i relation til brugen og opfattelsen af krop, sundhed og doping.

Unge, køn & karriere

Spiller kønsperspektivet ind i erhvervsvejledningen og i givet fald hvordan? Mål: at bryde stereotype forstillinger, som skaber kønstraditionelle uddannelses- og karrierevalg.

Unge i pengeinstitutsektoren

Undersøgelsen afliver en række myter omkring det at være beskæftiget i pengeinstitutter.

Samspillet mellem lærlinge og virksomheder i jern- og metalindustrien

Undersøgelse af lærlinges forhold i metalindstrien.

Unge er en nøgle til fremtiden

Analyse af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråds undersøgelse af unges holdninger til fagforeninger og fremtidens arbejde.

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Hvad kan skabe engagement og få unge til at blive aktive i forenings- og bevægelsesarbejde, og hvilken betydning kan strukturer og organisationsformer have for unges lyst til at søge og mulighed for at få indflydelse.

Balancing Competencies. Uligheder for unge i aktivering

Projektet omhandler gruppen af unge ledige mellem 18 og 25 år. Fokus er på de unges samspil med forskellige aktiveringsforløb og uddannelsesprojekter, hvis formål det er at integrere dem på arbejdsmarkedet.

Udsatte unge på erhvervsuddannelserne

Projektet belyser modsætningen i, at der på den ene side hersker et samfundsmæssigt ønske om at styrke erhvervsuddannelserne, og på den anden side findes en gruppe af unge som bliver klemt i uddannelserne.

Udvikling af myndigheders kompetence til arbejdet med minoritetsunge

Kortlægning af AMU-mål i samarbejde med Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling.

Ude i virkeligheden - læringsrum i to uddannelsers praktikforløb

Projektet belyser de formelle og uformelle læringsrum, som findes i hhv. sosu-hjælperuddannelsens og socialrådgiveruddannelsens praktikforløb.

Spor af børns institutionsliv - unges beretninger og erindringer om livet i børnehaven

"Spor af børns institutionsliv" er baseret på den første danske undersøgelse, hvor livet i daginstitutionen er beskrevet ud fra børns perspektiv. Her fortælles om hverdagens store og små oplevelser, som i den efterfølgende analyse sættes i perspektiv af nyere forskning om institutioner, barndom og børnekultur.

Sidste udkald

Erfaring med udvikling udvikling af interne medlemsdemokratier lokalt og centralt.

Rekruttering og fastholdelse af skibsofficerstuderende

Projektet kortlægger de forhold, der influerer på de unges til- og fravalg af skibsofficersuddannelsen.

Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med spiseforstyrrelser

Undersøgelse af hvorvidt natur og friluftsliv kan hjælpe unge med spiseforstyrrelser til at få det bedre.

Når unge udfordrer demokratiet

Bogen viser, at unges demokratiopfattelse er fuld af paradokser og selvmodsigelser, og giver nogle bud på, hvordan unges foretrukne demokratiske fællesskaber ser ud: her-og-nu-aktiviteter er in - langsigtet politik er yt.

Ungdom og foreningsliv. Nye tider - nye foreningsformer?

Den første større systematiske undersøgelse af hvorfor moderne unge vender ryggen til det hæderkronede danske foreningsliv. Eller gør de nu også det? Og hvad skal der til for at modvirke det?

Mindscope - det lærende ungdomsarbejde

Evaluering af indsatsen for at skabe øget interesse for fagbevægelsen og fagligt arbejde blandt unge.

Maskulinitet & massekultur

Undersøgelse af de forandringer i den mandlige kønsidentitet, der er en konsekvens af massekulturens udbredelse i det senmoderne Danmark. Projektet identificerer især de forandringer, som er knyttet til den æstetisering af kulturen, der følger af denne udbredelse.

Lillebror-effekten

Projektet stiller skarpt på kriminalitetstruede unge nydanskere. Baggrunden for undersøgelsen er bekymringen for, at mindre brødre befinder sig i en særlig risikozone, idet de potentielt følger i deres kriminelle storebrødres fodspor.

Rekruttering af kvinder til forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i forhold til rekruttering og fastholdelse af kvinder og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Det meningsfulde medlemsskab - kulturanalyse af de merkantile ungdomsuddannelser

Med unge som afsæt vil undersøgelsen belyse deres interesser, holdninger og værdier. Undersøgelsen skal på et overordnet plan anvendes som et værktøj i forbindelse med dialogen om og udmøntningen af HK's ungdomspolitik.

Konflikt på gadeplan

Projekt med det formål at forbedre grundlaget for gensidig forståelse mellem myndigheder og unge nydanskere, forebygge misforståelser og nedbryde fjendebilleder hos begge parter for at undgå konflikter.

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Ph.d.-afhandling der stiller skarpt på samspillet mellem den individualiseringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet, og de konsekvenser det har for de unge, der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet.

HTX, gymnasieegnethed og dannelse

Et projekt i to dele. 1. del: afdækning af studiemæssige holdninger og forudsætninger blandt elever og lærere. 2. del: Forståelse af hvad teknologisk og naturvidenskabelig almen dannelse i htx-sammenhæng vil sige.

Frafald på læreruddannelserne

Landsdækkende undersøgelse der afdækker grundlaget for frafaldet på læreruddannelserne.

Forventninger til universitetsstudier

Hvad driver de studerende i forhold til studievalg og studiepraksis, og hvilke rationaler ligger bag uddannelsernes tilrettelæggelse og lærernes undervisning.

Etniske minoritetsunges valg af alkoholvaner og identitet

Alkohol spiller en stor rolle i danske fællesskaber. En del etniske minoritetsunge kan derfor ikke deltage på samme præmisser som danske unge. Hvad kan konsekvenserne blive for den vigtige integration, og hvilket forhold har de etniske minoritetsunge selv til alkohol?

Den store balanceakt. Elever inden for hotel-, restaurant- og turismeområdet

Analyse af elevfrafald indenfor hotel-, restaurant- og turismeområdet, som i lighed med en række andre områder tilkendegiver, at det i disse år kan være vanskeligt at fastholde eleverne på lærepladserne.

Ung og sund? - når et æble om dagen ikke er nok. Evaluering af den sundhedsfremmende ungdomsuddannelse

Et toårigt projekt igangsat af Fyns Amt, der har til formål at udfordre og udvikle skolernes rammer og de ansattes muligheder og roller i forhold til at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, der retter sig mod de unge på Gymnasiet, Erhvervsskolen og Produktionshøjskolen.

Diabetes - en skole for livet

Projekt som dels afdækker, hvordan unge mennesker lever med diabetes, dels analyserer den strukturerede undervisning, der tilbydes diabetikere i Danmark.

Det normale ungdomsliv

Undersøgelsen afliver en række myter om, hvordan 12-18-årige danske unge lever deres hverdagsliv og oplever det at være ung i 2005.

De "måske egnede" unge på erhvervsuddannelserne - en undersøgelse om frafald og fastholdelse

Undersøgelsen handler om den særlige indsats, der er brug for i disse år for at kunne integrere en stadig større andel "udsatte" elever i erhvervsuddannelserne.

Demokrati for kyllinger

Evaluering og forskning i unges udskolingsforløb fra folkeskolen. Målet er at forbedre indsatsen.

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx – kvaliteter og udfordringer

Projektet undersøger HTX-elevers interesser, forestillinger og forventninger til uddannelsen. Forskningsprojektet går i dybden med elevernes begrundelser og motivationer for valg af HTX, deres forventninger til uddannelsen og dens læringsmæssige indhold samt elevernes forestillinger omkring, hvad de skal efter uddannelsen.

Studier i voldelig religiøs radikalisme: Trosforestillinger, narrativer og ideologier blandt radikaliserede unge

Studier i voldelig religiøs radikalisme.

Unge om ingeniørfaget

Hvordan forholder unge sig til en fremtid som ingeniør?

Unges deltagelse og interesse i gymnastikforeningerne

En analyse af DGI's survey om unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeninger.

Unge hørehæmmede

Ph.d. afhandling omhandlende en analyse af de sociale følger af en hørenedsættelse. Afhandlingen søger at besvare, hvorledes hørehæmmede refleksivt arbejder med følgerne af deres handicap. De centrale begreber er kommunikation, integration, emotioner, identitet, læring og handicap.

Når fremtiden tegner sig

"Når fremtiden tegner sig" er en rapport om unge i et yderkantsområde i Danmark. Rapporten giver et indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge i et yderkantsområde.

Unges fritid og trivsel på Frederiksberg

En undersøgelse af Frederiksberg Kommunes 6.-10. kl. elevers hverdag, fritid og trivsel.

Social arv

Hvordan kan vi forholde os til den sociale arvs negative betydning i de gymnasiale uddannelser?

Res Integra Leonardo

CeFu er dansk partner i det tværeuropæiske forskningsprojekt, hvor sigtet er at blive klogere på de svage og marginaliserede grupper, især inden for det erhvervsrettede uddannelsessystem.

Når det er svært at være ung i DK

En undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel.

HF - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af kursistprofiler på toårigt HF.

Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen.

Gadedrenge

Yngre etniske drenge i gadebilledet og deres møder med politi og borgere.

Tryghed blandt unge nydanskere

Tryghed, trivsel og fremtidsdrømme blandt unge nydanskere i Danmark.

Afrapportering af følgeforskningsprojektet i forbindelse med SATS-Projektet

Følgeforskning i forbindelse med SATS-projektet. Gennemført af EUC Nord, Produktionsskoler - og UU-centre i Vendsyssel.

Forsøg med brobygning i udskolingen

På initiativ af Undervisningsministeriet gennemførtes i perioden 2004-2006 en række forsøg med brobygning (aktiviteter for unge, hvis formål var at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse). Center for Ungdomsforskning fulgte forsøgene gennem følgeforskning, der satte fokus på de unges erfaringer med brobygningsaktiviteterne, og mere overordnet havde til formål at afdække hvad, der påvirker og rammesætter unges uddannelsesvalg.

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!