Print

Ung i Gentofte

Det gode ungdomsliv - ungdomsprofil 2016 Gentofte kommune
Gentofte kommune blev i 2015 udnævnt til årets ungdomskommune. Det er en pris, der uddeles af Dansk Ungdomsfællesråd. I begrundelsen for at tildele prisen til Gentofte kommune, bliver det bl.a. fremhævet, at kommunen tilbyder gode rammer for ungdomslivet og i særdeleshed gør en stor indsats for at engagere de unge i demokratiet (www.gentofte.dk).

Gentofte kommune står overfor at skulle formulere den fremtidige vision for ungdomsarbejdet i kommunen og ønsker i den forbindelse at få udarbejdet en ny profil over, hvordan kommunens unge borgere har det og trives, samt hvilke problemstillinger, de udfordres af. Profilen skal dels dannes pga. af eksisterende oplysninger, der indhentes fra forskellige registre/allerede gennemførte undersøgelser, og dels skal der indsamles ny og supplerende viden; der skal hermed åbnes en mulighed for at de unge selv kan bidrage med viden om, hvordan de oplever at være borger i årets ungdomskommune.

Ungdomsprofilen skal gennemføres i andet halvår af 2015 med forventet afrapportering i februar 2016 og skal bygge på empiri fra flere forskellige kilder for der igennem at give et bredt og solidt billede af de unges trivsel i Gentofte kommune. Ungdomsprofilen vil trække på en spørgeskemaundersøgelse, der giver et overordnet perspektiv på de unges trivsel, og en række fokusgruppeinterviews, der går mere i dybden med specifikke problemstillinger, og således supplerer resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Disse to understøttes endvidere af tal fra andre datakilder, såsom eksisterende undersøgelser og registre.

Det særlige ved ungdomsprofilen er at den vil forsøge at beskrive, hvordan det er at være ung i Gentofte kommune. Den vil gøre dette igennem brugen af statistikker og interviews med unge, der bor i kommunen. Hovedvægten vil være på de unges beskrivelser, hvor der vil blive klippet mellem citater fra interviewene og data fra registre/eksisterende undersøgelser. Hensigten vil være, at danne et billede, der både viser udbredelsen af et givent fænomen og de unges overvejelser bag ved. Hvor det er muligt, vil der blive trukket tråde tilbage til den tidligere gennemførte ungdomsprofil i 2004 (Hansen 2004). Der er dog tale om en ungdomsprofil, hvilket indebærer at dette sker med brede penselstrøg, da der er mange områder, der skal dækkes og der er begrænset plads til dette.

Datamaterialet
Ungdomsprofilen for Gentofte kommune skal dannes med afsæt i tre forskellige datakilder. For det første skal der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i den nye nationale ungeprofilundersøgelse. For det andet skal der foretages en række fokusgruppeinterviews med unge borgere, bosat i kommunen. Endelig vil der, som en tredje kilde, blive anvendt viden fra eksisterende undersøgelse/dataregistreringer.

De tre empiriske kilder bidrager med flere perspektiver og dermed forskellige indsigter i de unges hverdag og trivsel. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver et indblik i, hvor udbredte forskellige fænomener i blandt de unge i Gentofte, mens empirien fra fokusgruppeinterviewene giver et indblik i, hvordan de unge oplever et givent fænomen i deres hverdag samt hvilke aspekter der fremhæves som væsentlige, når deltagerne i fokusgruppeinterviewet diskuterer det.

Følgende områder er udpeget af Gentofte kommune, som centrale i ungdomsprofilen. For de områder, hvor det er muligt skal der helst være en sammenligning med landstal og en udvikling over tid. Der må også gerne trækkes tråde tilbage til den tidligere gennemførte ungdomsprofil (Hansen 2004), hvor det er muligt.

 • De unges glæde ved skolegang og uddannelse
 • Motivation eller mangel på samme for uddannelse
 • Overvejelser omkring uddannelsesvalg
 • Status på gennemførsel af ungdomsuddannelse (andel, der gennemfører/ikke gennemfører, andele med dobbelte ungdomsuddannelse). Status på andele, der får gymnasial uddannelse, men ikke erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Forventninger til arbejdsliv. Beskæftigelsesstatus, andel, der modtager offentlige ydelser og andel, der hverken modtager offentlige ydelser eller i arbejde eller uddannelse.
 • Fritidsinteresser - organiseret såsom uorganiseret
 • Fritidsarbejde/økonomi/indtægtskilder
 • Sociale relationer: Både i relation til familien og til vennerne.
 • Trivsel: Psykiske problemstillinger, oplevelse af trivsel, ensomhed og stress
 • Brug af legale og illegale rusmidler (både personligt og i den nære omgangskreds)
 • Generel trivsel
 • Demokratisk engagement og ungeinvolvering i øvrigt (jf. Gentofte kommunes "Ledetråde for det gode ungeliv") (hvad øger/mindsker dette)
 • Unges medieforbrug med særlig fokus på digitaliseringen og betydningen af fremvæksten af nye virtuelle mødesteder for de unges sociale liv.

Publikationer

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune

Gennem projektet har vi undersøgt, hvordan det er at være ung i Gentofte. Hvordan har kommunens unge borgere det, trives de, og hvilke problemstillinger udfordres de af? Ungdomsprofilen er dannet på baggrund af eksisterende oplysninger/empiri, og dels er der indsamlet ny og supplerende viden; de unge har hermed selv bidraget med viden om, hvordan de oplever at være borger i årets ungdomskommune.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet marts 2016.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!