Print

Udsatte unge på erhvervsuddannelserne

Fra fornemmelse til viden og handling. 

Baggrunden for projektet er modsætningen mellem på den ene side et samfundsmæssigt ønske om at styrke uddannelserne og på den anden side en gruppe af unge, som bliver klemt i uddannelserne.

Vejle Tekniske Skole har erfaret nogle af disse vanskeligheder og ønsker at gennemføre et projekt, som både skal skabe større viden om de unge og skal kvalificere lærere og organisation til at handle i forhold til denne viden, så de unge med særlige behov får den støtte de har brug for.

Metodisk udgør projektet en nyudvikling med sin brug af interviewere fra den institution, som også er genstand for analyse.

Center for Ungdomsforsknings bidrag falder i to dele:

1) gennemførelse af en kvalificering af otte lærere og modtagetjenesten ved Vejle Tekniske Skole, så disse kan gennemføre kvalitative semistrukturerede individuelle og gruppeinterview med elever på skolen, og så lærerne gensidigt kan supervisere hinanden og reflektere erfaringer fra interviewene.

2) gennemførelse af en analyse af de interview, som lærerne gennemfører med eleverne og på baggrund heraf udarbejdelse af en rapport og bidrage til formidling af projektets resultater og erfaringer. Rapporten skal tegne et billede af elevgruppen, og herudfra tegne pejlinger og anbefalinger for Vejle Tekniske Skoles didaktiske og pædagogiske tænkning og handling, set i relation til skolens aktuelle aktiviteter på området.

Fokus i analysen er på de unge med særlige behov, og primært i deres samspil med uddannelsen, med lærerne og med de andre elever. Analysen lægger dermed vægt på situationen i uddannelsen, som den kommer til udtryk gennem de unges egne beskrivelser, fortællinger og overvejelser i interviewene. Skæringspunktet er mødet mellem de unge og uddannelsen.

Analysen af interviewene vil i forhold til de unge søge at give svar på:

  • om der er nogle særlige træk, som kan sige at kendetegne gruppen af unge med særlige behov,
  • hvilke forhold der kendetegner deres læringsmønster og læringserfaringer,
  • hvordan de kan fastholdes i uddannelsessystemet, og dermed også hvordan de oplever mødet med teknisk skole-kulturen, arbejdsformerne, lærerne og de andre elever,
  • hvilke forestillinger de har om uddannelse og arbejde inden for området.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2002