Print

Unge ordblinde

I dette projekt sættes fokus på unge ordblinde, der har tilbragt en del af deres skoletid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at skabe større viden om, hvilken betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre færd i uddannelsessystemet. Dette skal ske igennem en fokusering på tre områder:

1. Det skal for det første belyses, hvilken betydning de unge selv mener, at deres ophold på efterskolen har haft for dem. Hvilken betydning tilskriver de unge selv, deres ophold på ordblindeefterskole, ifht deres videre forløb i uddannelsessystemet? Hvilken betydning har ordblindheden for de unges deltagelse i ungdomslivet - generelt og i skolesammenhænge? Hvad fremhæver de som særligt vigtigt ved tiden på ordblindeefterskolen (både fagligt og socialt)?

2. For det andet skal det hvad karakteriserer unge ordblindes forestillinger om og forventninger til ungdomsuddannelse, arbejde og voksenliv?

3. Og for det tredje skal det undersøges, hvordan de unge ordblinde oplever, overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse? Hvordan opleves mødet med ungdomsuddannelserne? Hvad spiller en rolle ifht fastholdelse og frafald fra ungdomsuddannelserne for denne gruppe unge?

Et centralt fokus i projektet er, at udvikle større forståelse for hvilke udfordringer og muligheder der tegner sig for unge ordblinde i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. På denne måde kan projektet bidrage med indsigter og viden, der er yderst relevante ifht målsætningen om at skabe lige uddannelsesmuligheder til alle unge. Projektet kan samtidigt medvirke til at give de deltagende efterskoler større viden om de forhindringer og udfordringer deres elever møder efter opholdet på efterskolen og dermed understøtte en fortsat kvalitetssikring af undervisningen.

Empirisk vil projektet rummer to spor, der skal udfoldes såvel kvantitativ som kvalitativt:

1. En statusundersøgelse, hvor nuværende elever på ordblindeefterskolerne undersøges.

2. En retrospektivundersøgelse, hvor tidligere elever på ordblindeefterskolerne udspørges om deres tid efter efterskolen; hvilke problemer og udfordringer møder/mødte de i den forbindelse?

Det første spor - statusundersøgelsen - vil tage fat i elevernes oplevelse af opholdet på efterskolen, og deres overvejelser omkring tiden efter efterskolen - hvad er deres fremtidsplaner og -overvejelser. Det andet spor vil undersøge de tidligere elevers oplevelse af tiden på efterskolen, og hvad der er sket med dem efter de forlod efterskolen. Projektet vil trække på en flerhed af kvalitative og kvantitative metoder. Undersøgelsens kvantitative elementer (i form af et spørgeskema) giver mulighed at indfange generelle og almene perspektiver, der præger ordblinde unges møde med ungdomsuddannelse og ophold på efterskolen, mens de kvalitative perspektiver (interviews) giver mulighed for at indfange nuancer og forskelligheder, og for at komme tættere på de unges oplevelser og erfaringer.

 

Publikationer

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Denne rapport undersøger ordblindeefterskolers betydning for unges liv og uddannelse.

Ung og ordblind

Denne bog undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne. På baggrund af en lang række interviews med unge ordblinde, giver bogen en unik indsigt ide unges tanker og overvejelser, når de som unge og ordblinde forsøger at klare sig i skolesystemet.

Kontakt forskere

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet primo 2013