Print

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Denne rapport samler op på de tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojekters afprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse. Projekterne har fået forsøgs- og udviklingsmidler af Undervisningsministeriet som led i et indsatsområde i den gymnasiale udviklingsplan omkring klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.

Grundlaget for rapporten er dels de 12 udviklingsprojekter, der i perioden december 2012 til maj 2014 er udført af 14 gymnasieskoler rundt omkring i landet, og dels det arbejde, som Center for Ungdomsforskning har bidraget med gennem et følgeforsknings-arbejde med det formål at facilitere, kvalificere og analysere skolernes erfaringer og god praksis fra udviklingsarbejdet.

Et særligt fokus i Center for Ungdomsforskning arbejde med at facilitere, kvalificere og analysere de tværgående erfaringer fra projektet har været at sikre inddragelse og undersøgelse af elevernes perspektiver på, hvad der skaber en god klasserumskultur. Herunder også hvilken betydning klasserumskulturen og oplevelsen af inklusion har for elevernes fastholdelse, motivation og læring. Det er imidlertid ikke CeFU, der har stået for indsamlingen viden om dette - men derimod de 14 deltagende skoler selv.

Skolernes projektkoordinatorer og lærere koblet til udviklingsprojektet er af CeFU blevet introduceret til evaluerings- og dataindsamlingsmetoder, der gør det muligt for skolerne at undersøge og dokumentere elevernes perspektiver og udbytte med projektet. I forbindelse med afrapporteringen er skolerne ligeledes blevet bedt om at dokumentere, hvilken betydning udviklingstiltagene har haft i forhold til at fastholde, motivere og inkludere de involverede elever.

Forskergruppen bag projektet er Susanne Murning, post.doc. og Camilla Hutters, lektor, Center for Ungdomsforskning, Inst. For Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Cph.

Læs hele projektbeskrivelsen

Læs mere om de 12 udviklingsprojekter 

 

Publikationer

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Facilitering og følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område-

Kontakt forskere

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2014

Klasserumskultur, inklusion og fraværdsbekæmpelse

Se de 12 udviklingsprojekter

Download powerpoint slides fra:

Startkonference, 28.11.2012 Sparringsbesøg, foråret 2013 Koordinatormøde, 14.05.2013 Afslutningskonferencen 22.10.2014

Klik her