Print

HTX, gymnasieegnethed og dannelse

Der har været gennemført to parallelle FoU-projekter inden for de midler, Undervisningsministeriet har afsat i forbindelse med gymnasiereformen, "Tilegenelse af gymnasieegnethed i htx" og "Udvikling af almen dannelse inden for en teknologisk og naturvidenskabelig ramme på htx". De to projekter har haft forskelligt indholdsmæssigt fokus, men har haft samme grundstruktur, en fælles styregruppe og delvist sammenfald i den tilknyttede gruppe af forskere.

Formålet med projekterne har været todelt. For det første har de fungeret som først indkredsning af nogle forhold inden for projekternes overskrifter. I projektet om gymnasieegnethed var målet at afdække nogle af de studiemæssige holdninger og forudsætninger, eleverne kommer med, og de antagelser om eleverne som findes hos lærerne og indlejret i arbejdsformerne. På denne baggrund har det videre været målet at indkredse nogle bud på, hvordan der kan arbejdes med progression, og hvordan man i begyndelsen af htx-forløbet kan arbejde med elevernes forudsætninger for at indgå i de arbejdsformer, som bruges på htx – ikke mindst projektarbejdsformen.

I projektet om en teknologisk og naturvidenskabelig almen dannelse var sigtet at bidrage til en skærpet forståelse af, hvad teknologisk- og naturvidenskabelig almen dannelse i htx-sammenhæng vil sige. Som en del af dette har projektet skulle bidrage til at afdække de dannelsesforestillinger, som findes blandt lærere på htx, og, med fokus på hvordan dannelsesbegrebet kan indgå i undervisningssammenhænge, også bidrage til en formulering af et teknologisk og naturvidenskabeligt dannelsesbegreb på htx.

Projekterne har ikke givet mulighed for en egentlig forskningsmæssig belysning af de to temaer, men har snarere fungeret som pilotprojekter.

For det andet har formålet været at uddanne konsulenter, som ville kunne stå for gennemførelsen af pædagogiske dage for lærere ved de erhvervsgymnasiale uddannelse inden for temaet "Tilegnelse af gymnasieegnethed". Det umiddelbare produkt for de to projekter har således været afviklingen af en workshop for hver af delprojekterne, som har været udbudt åbent til lærere inden for htx. Grundlaget for workshopperne var de undersøgelser og analyser, som var gennemført i projektet, samtidigt med at der på workshoppen blev arbejdet videre med at analysere og udvikle på materialet. Samtidig fungerede workshopperne som afprøvning af en workshoptilrettelæggelse, som ville kunne danne udgangspunkt for tilrettelæggelsen af en pædagogisk dag på en skole.

To rapporter kan downloades her:

FoU-projekt om tilegnelse af gymnasieegnethed på htx

FoU-projekt om udvikling af almen dannelse på htx

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2005