Print

Maskulinitet & massekultur

Projektet om maskulinitet og massekultur bærer arbejdstitlen "Den forfængelige mand - Maskulinitetens forandring i den senmoderne massekultur".

Med udgangspunkt i livshistoriske interviews er analysens fokus de forandringer i den mandlige kønsidentitet, der er en konsekvens af massekulturens udbredelse i det senmoderne Danmark. Projektet identificerer især de forandringer, som er knyttet til den æstetisering af kulturen, der følger af denne udbredelse.

Med henblik på en sådan identifikation vil den dels undersøge de æstetiske identitetspositioner, som massekulturen tilbyder manden i det senmoderne Danmark, og dels undersøge, hvordan han indarbejder disse positioner i sin kønsidentitet.

Analysen vil ikke mindst fokusere på det samspil mellem massekulturen og manden, der udkrystalliseres i to bestemte æstetiske praksisser, konsumtion og selviscenesættelse, som i den senmoderne epoke får stadig større betydning for dannelsen af den mandlige kønsidentitet.

Idet konsumtion og selviscenesættelse i den moderne epoke primært har været forbeholdt kvinder, vil det blive undersøgt, hvorvidt og hvordan manden gennem sin deltagelse i disse praksisser indtager identitetspositioner, der hidtil er blevet defineret som feminine, og hvorvidt og hvordan han derigennem skaber en kønsidentitet, der bryder med de hidtidige definitioner af maskulinitet.

Projektet sigter altså mod at indkredse den brydning mellem det feminine og det maskuline, som i bredere forstand måtte være knyttet til æstetiseringen af manden, samt de nye - feminiserede - maskulinitetsformer, som måtte blive resultatet deraf.

læs mere via ruc.dk

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2005