Print

Niels Ulrik Sørensen

Niels Ulrik SørensenNiels Ulrik Sørensen, Professor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2384 6031
Mail: nielsus@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d. i ungdomsforskning og cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet.

Arbejdsområde og tillidshverv
Som souschef ved CeFU understøtter jeg centerleder Professor Noemi Katznelson i den daglige ledelse og strategiske udvikling af centret

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser inden for mit forskningsfelt, som er beskrevet nedenfor. Jeg har også en række bestyrelsesposter og tillidshverv, her er nogle af dem beskrevet:

 • Medlem af redaktionen for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Bestyrelsesmedlem SOSU H, Danmarks største SOSU-skole med erhvervsuddannelser under indgangen Omsorg, Sundhed og Pædagogik
 • Medlem af advisory board ved CSS, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö universitet i Sverige
 • Medlem af det videnskabelige råd ved Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) ved Högskolan Väst i Sverige
 • Medlem af advisory board for ’Gode Studieliv’, en tværfakultær indsats for trivselsfremme blandt studerende på Københavns Universitet under prorektor Bente Stahllknecht 
 • Medlem af Institutrådet, Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet

Forskningsfelt:
Min forskning undersøger ungdomskulturelle forandringer, som går på tværs af institutionelle grænsedragninger og snitflader i ungdomslivet. Jeg er især optaget af de brydninger og forskydninger, som forandringerne afstedkommer i unges identitetsdannelse og overgangsprocesser, og hvordan det præger forskellige unges muligheder for at blive inkluderet og skabe tilhørsforhold i ungdomslivet. Jeg er optaget af følgende tematikker:

 • Kropsidealer og normalitet
 • Præstationskultur og (mis)trivsel
 • Forældrerelationer og overgangsprocesser
 • Køn og seksualitet
 • Grænsefigurer og unge på kanten

3 Interessante publikationer:

 • Sørensen, N.U. & Nielsen, M.L (2021) ‘In a way, you’d like to move with them’: young people, moving away from home, and the roles of parents, Journal of Youth Studies, 24:4, 547-561

 • Bruselius-Jensen, M., & Sørensen, N. U. (2021). Social Communities in Transitions: Young Danes’ Narratives on the Change and Maintenance of Social Communities. YOUNG, 29(3), 256–271

 • Sørensen, N.U., Nielsen, M.L., Ørngreen, R., Henningsen, B.S., Gundersen, P., Nielsen, L.M. Rønberg, M.T., Sørensen, S. & Knudsen, S. P. (2020). Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 345 p

Bæredygtighed og arbejdsrelateret mistrivsel blandt eud-elever i første lærepladsforløb

Siden erhvervsskolereformen i 2015, har styrket trivsel blandt eud-elever været på den politiske dagsorden. Trivslen blandt eud-elever er generelt høj, men samtidig er frafaldet på eud langt højere end på de øvrige ungdomsuddannelser, og det er velkendt, at eud-elever, der mistrives, har større sandsynlighed for at afbryde deres uddannelse. Dette forskningsprojekt vil belyse forholdet mellem eud-elevers trivsel og bæredygtighed blandt eud-elever.

Fra mulighedsrum til handlingsrum – børn og unges deltagelse i organiserede kulturaktiviteter – i et ligestillingsperspektiv

Projektet omhandler unge i den norske region Telemark, og sætter fokus hvordan der kan skabes ligestilling og lige adgang for unge til regionens organiserede kunst- og kulturaktiviteter. Gennem empiriske studier samskabende workshops er det projektets formål at skabe indsigt i, hvad der har betydning for at uligheden opstår og hvad der kan gøres for at skabe ligestilling og lige adgang.

Bogserie: Ungdomsliv

Ungdomsliv er en tværvidenskabelig bogserie, der bringer publikationer, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk ungdomsforskning. Publikationerne består både af antologier såvel som monografier, der overvejende er skrevet af danske forskere, men rummer også bidrag på nordiske sprog eller på engelsk.

Nye navigationspunkter: En forskningsbaseret evaluering af processer og praksisser i Aspiranterne og de overgange projektet åbner for i ungdomslivet

Med afsæt i et ungeperspektiv er målet med ’Nye navigationspunkter’ at undersøge Aspirant-forløbet som en overgang i ungdomslivet med henblik på at bidrage til udviklingen af en ny model for en kultursocial beskæftigelsesindsats.

Seismograferne

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede overbygning bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv frem samt at udvikle et værdigt sprog om trivsel og mistrivsel, der kan være med til at udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet.

National strategi for unges trivsel – en forskningsbaseret evaluering af fem kunstmuseers udvikling af bæredygtige sociale indsatser med fokus på unges trivsel

I 2024 igangsætter fem kunstmuseer en række indsatser for at styrke unges trivsel. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens vil Kunsten, Nivaagaard, Brandts, Louisiana og Trapholt i partnerskab med forskere fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet udvikle nye formidlingsmetoder, der kan understøtte unges trivsel og bidrage til at åbne nye perspektiver for deres liv.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge