Om CeFU

Print

Niels Ulrik Sørensen

Niels Ulrik SørensenNiels Ulrik Sørensen, Souschef, forskningsleder og lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2384 6031
Mail: nielsus@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier og med en Ph.d. i ungdomsforskning fra Roskilde Universitet.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Noemi Katznelson, som er centerleder i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor unge, krop og livsstilsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Redaktør af Center for Ungdomsforsknings skriftserie Ungdomsliv på Aalborg Universitetsforslag
 • Dansk leder af "Men, Masculinities and Gender Equality. Exploring Masculine Subjectivities at the Margins", et nordisk forskningsnetværk støttet af Riksbankens Jubileumsfond i Sverige
 • Bestyrelsesmedlem, NEMM - Netværk for forskning om mænd og maskuliniteter, et nationalt forskningsnetværk støttet af NIKK - Nordisk Information för kundskap om kön, Universitetet i Oslo

Forskningsfelt:
Jeg forsker i unge, krop og livsstil. Jeg er især interesseret i, hvordan ændringerne i disse forhold spiller sammen med ændrede kønsrelationer blandt unge, og hvilke konsekvenser de har for drenge og pigers trivsel.
Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:  

 • Ungdom
 • Ungdomskultur
 • Unges kulturelle skabelse
 • Trivsel
 • Byliv/landliv
 • Køn

3 Interessante publikationer:

 • Nielsen, J.C., Sørensen, N.U., Katznelson, N. & Lindstrøm, M.D. (2010): Den svære ungedom. 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. København: Hans Reitzels Forlag
 • Sørensen, N.U. & Nielsen, J.C. (2014): 'Et helt normalt perfekt selv. Konstruktion af selvet i unges beretninger om mistrivsel'. DANSK SOCIOLOGI • Nr. 1/25. årg. 2014 9
 • Nielsen, L.Y. & Sørensen, N.U: Unge i kunst- og kulturprojekter - Unges perspektiver på deltagelse i modelforsøg om ungekultur. København: Kulturstyrelsen

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber sætter projektet fokus på, hvordan nye deltagelses, aktivitets- og organiseringsformer kan skabe mulighed for at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Bogserie: Ungdomsliv

Ungdomsliv er en tværvidenskabelig bogserie, der bringer publikationer, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk ungdomsforskning. Publikationerne består både af antologier såvel som monografier, der overvejende er skrevet af danske forskere, men rummer også bidrag på nordiske sprog eller på engelsk.

Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Forskningsprojektet sætter fokus på unges sociale mistrivsel og trivsel i fællesskaber, og hvordan man på forskellige niveauer kan bidrage til at skabe og udvikle ungdomsfællesskaber, der fremmer unges sociale trivsel.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV