Print

Niels Ulrik Sørensen

Niels Ulrik SørensenNiels Ulrik Sørensen, Professor i ungdomsforskning og souschef ved CeFU

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2384 6031
Mail: nielsus@hum.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d. i ungdomsforskning og cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet.

Arbejdsområde og tillidshverv
Som souschef ved CeFU understøtter jeg centerleder Professor Noemi Katznelson i den daglige ledelse og strategiske udvikling af centret

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser inden for mit forskningsfelt, som er beskrevet nedenfor. Jeg har også en række bestyrelsesposter og tillidshverv, her er nogle af dem beskrevet:

 • Medlem af redaktionen for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Medlem af redaktionen for Ungdomsliv, Center for Ungdomsforsknings bogserie på Aalborg Universitetsforslag
 • Bestyrelsesmedlem SOSU H, Danmarks største SOSU-skole med erhvervsuddannelser under indgangen Omsorg, Sundhed og Pædagogik
 • Medlem af advisory board ved CSS, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö universitet i Sverige
 • Medlem af det videnskabelige råd ved Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) ved Högskolan Väst i Sverige
 • Medlem af advisory board for ’Gode Studieliv’, en tværfakultær indsats for trivselsfremme blandt studerende på Københavns Universitet under prorektor Bente Stahllknecht 
 • Medlem af Institutrådet, Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet

Forskningsfelt:
Min forskning undersøger ungdomskulturelle forandringer, som går på tværs af institutionelle grænsedragninger og snitflader i ungdomslivet. Jeg er især optaget af de brydninger og forskydninger, som forandringerne afstedkommer i unges identitetsdannelse og overgangsprocesser, og hvordan det præger forskellige unges muligheder for at blive inkluderet og skabe tilhørsforhold i ungdomslivet. Jeg er optaget af følgende tematikker:

 • Kropsidealer og normalitet
 • Præstationskultur og (mis)trivsel
 • Forældrerelationer og overgangsprocesser
 • Køn og seksualitet
 • Grænsefigurer og unge på kanten

3 Interessante publikationer:

 • Sørensen, N.U. & Nielsen, M.L (2021) ‘In a way, you’d like to move with them’: young people, moving away from home, and the roles of parents, Journal of Youth Studies, 24:4, 547-561

 • Bruselius-Jensen, M., & Sørensen, N. U. (2021). Social Communities in Transitions: Young Danes’ Narratives on the Change and Maintenance of Social Communities. YOUNG, 29(3), 256–271

 • Sørensen, N.U., Nielsen, M.L., Ørngreen, R., Henningsen, B.S., Gundersen, P., Nielsen, L.M. Rønberg, M.T., Sørensen, S. & Knudsen, S. P. (2020). Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 345 p

Så kører det bare

I "Så kører det bare" fokuserer vi på de virksomheder hvor de unge er ansat. Vi sætter fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der praktiseres på 9 forskellige arbejdspladser som er rettet mod unge mellem 15 og 24 år.

Spænd hjelmen!

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Unges motivation for politisk deltagelse

Denne rapport undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse, ved at skabe viden om, hvad der fremmer eller hæmmer unges motivation for politisk deltagelse.

Unges fællesskaber

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Ny rapport fra CeFU sætter spot på netop unges fællesskaber og forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på fællesskaberne i unges hverdagsliv, og den betydning unge tillægger disse i nutidens individualiserede ungdomsliv.

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber sætter projektet fokus på, hvordan nye deltagelses, aktivitets- og organiseringsformer kan skabe mulighed for at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

9. klasse på efterskolen

Forskningsprojekt der skal styrke 9. klassernes overgang til og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution.

Uddannelseshjælpsmodtageres udbytte af et ophold på højskole eller en fri fagskole

Følgeforskningsprojekt, hvor Cefu har til opgave at indsamle erfaringer fra et brobygningsprojekt, igangsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at deltagende unge fra ni højskoler og to frie fagskoler oplever en social og faglig udvikling, som kan medvirke til at øge deres fremtidige deltagelse i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Balancing Competencies. Uligheder for unge i aktivering

Projektet omhandler gruppen af unge ledige mellem 18 og 25 år. Fokus er på de unges samspil med forskellige aktiveringsforløb og uddannelsesprojekter, hvis formål det er at integrere dem på arbejdsmarkedet.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Når det er svært at være ung i DK

En undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel.

Unge, køn & porno

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i nordiske medier.

Unge og biblioteker

Hvordan kan biblioteket gøre en forskel for unge? Hvordan kan biblioteket matche de unges livsstil?

Ung og sund? - når et æble om dagen ikke er nok. Evaluering af den sundhedsfremmende ungdomsuddannelse

Et toårigt projekt igangsat af Fyns Amt, der har til formål at udfordre og udvikle skolernes rammer og de ansattes muligheder og roller i forhold til at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, der retter sig mod de unge på Gymnasiet, Erhvervsskolen og Produktionshøjskolen.

Maskulinitet & massekultur

Undersøgelse af de forandringer i den mandlige kønsidentitet, der er en konsekvens af massekulturens udbredelse i det senmoderne Danmark. Projektet identificerer især de forandringer, som er knyttet til den æstetisering af kulturen, der følger af denne udbredelse.

Når det er svært at være ung i DK – unges egne beretninger

33 unge fortæller om ensomhed, selvskadende adfærd, mobning og andre former for mistrivsel i en ny rapport fra Center for Ungdomsforskning

Følgeforskning og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning

Følgeforskningsprojekt og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning. Samarbejdet mellem parterne har desuden til formål at bidrage til at kvalificere implementering og udvikling af mødested og ungevejledning.

Når det er svært at være ung - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" giver et overblik over nogle af de væsentligste mistrivselsformer blandt unge, et indblik i hvem de rammer, samt hvordan man kan hjælpe de ramte unge.

Kortlægning af brugen af og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg

I perioden 2012-2014 gennemfører Svendborg Kommune satspuljeprojektet RUSK - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne. Som en del af RUSK har kommunen besluttet at iværksætte et forskningsprojekt, der kortlægger unges brug af og holdninger til rusmidler, der skal understøtte indsatsen på området. Kommunen har valgt at lade CEFU gennemføre forskningsprojektet.

Unges perspektiver på deltagelse i modelforsøg om ungekultur

Kunst og kultur bliver af unge set som et frirum i et ungdomsliv præget af krav om målrettethed og karriere. Samtidig er kunsten og kulturen med til at udvikle de unge personligt og give dem en bedre baggrund for at vælge deres livsbane. Det viser denne rapport fra Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet.

Unge i landdistrikter og yderområder

Projektet sætter fokus på unge i udkantsområderne. Det har til formål at undersøge, hvad elever fra 9. klasse betragter som et godt ungdomsliv og hvilke muligheder og barriere de oplever i forhold til at leve og være ung i udkantsområderne.

Alternative arenaer for en social indsats

Formålet med projektet er at undersøge den virkning, som alternative arenaer såsom musik-, kunst- og teaterprojekter kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration. Projektet løber frem til primo 2017.

Den gode overgang

Et forsknings- og udviklingsprojekt om unge, der flytter hjemmefra, og hvordan vi kan blive bedre til at understøtte en god overgang til voksenlivet.

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV