Print

Gentofte Kommune Ungeprofil 2024

Gentofte Kommune har en lang tradition for at have et stort fokus på de unge og inddragelse af ungeperspektiver i arbejdet om at skabe gode betingelser for ungdomslivet i Gentofte. Af samme grund har Center for Ungdomsforskning (CeFU) og Gentofte Kommune af flere gange samarbejdet om at udarbejde en ungeprofilsundersøgelse af de unge og ungdomslivet i Gentofte med henblik på at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag for dette arbejde. Første gang i 2016, umiddelbart efter kommunens kåring som årets ungdomskommune i 2015 (Hansen, Louw & Wessels 2016), og efterfølgende igen i 2020 (Nielsen & Louw 2021).

Begge undersøgelser var baseret på et solidt empirisk grundlag, der kombinerede kvantitative og kvalitative datakilder inden for en lang række af tematiske områder for at give et bredt og nuanceret billede af ungdomslivet i Gentofte anno 2016 og 2020. Nu indgår Gentofte Kommune og CeFU endnu engang et samarbejde om at gentage ungdomsprofilundersøgelsen i en nuværende, aktuel ungdomskontekst anno 2024.

Ligesom det er tilfældet i de to foregående ungeprofilundersøgelser, vil vi også i denne undersøgelse tage udgangspunkt i de unges egne perspektiver på og oplevelser af, hvordan det er at være ung i Gentofte Kommune – på godt og ondt. Her vil vi desuden genbesøge nogle af de analytiske pointer og temaer, som trådte særligt tydeligt frem i ungdomsprofilerne fra 2016 og i 2020. Samtidig vil undersøgelsen have blik for nyopståede opmærksomhedspunkter, der måtte findes aktuelle og særligt betydningsfulde i 2024. Her vil nærværende ungeprofilundersøgelse bl.a. kaste et særligt blik på de unge i Gentoftes trivsel, rusmiddelbrug, festkultur, fællesskaber med andre unge og forældrerelationer, samt på ungelivet for unge i særligt udsatte positioner. Således fastholdes en bred undersøgende tilgang, som både gør det muligt at genfinde tidligere tendenser og samtidig også identificere nye forhold, der har fået særlig betydning for ungelivet i Gentofte, som det leves af de unge i 2024. Det er dermed også på denne baggrund, at ungeprofilundersøgelsen har til formål at informere Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde med ungepolitik og ungeindsatser, der skal understøtte unges trivsel, veje i uddannelse og arbejde, fællesskaber og ungdomskulturelle hverdagsliv. 

Som et nyt element vil ungdomsprofilundersøgelsen 2024 desuden inkorporere workshops med de unge som et led i undersøgelsen. Her inviterer vi et udsnit af unge borgere i Gentofte Kommune til dialog om, hvilke forhold i ungeprofilen de oplever som særligt betydningsfulde for deres hverdag, og hvilke som synes særligt vigtige, at Gentofte Kommune handler på og udvikler for at styrke mulighederne for at leve gode ungeliv i Gentofte Kommune. Med workshopformatet ønsker vi at bringe de unge direkte i spil, og ungeperspektiver og -prioriteringer fra workshoppen vil således også blive fremhævet og udfoldet i rapportens analyser. 

Ungdomsprofilen 2024 for Gentofte Kommune udarbejdes med afsæt i fire forskellige datakilder:

  • Kvalitative data i form af 8-10 fokusgruppeinterviews med borgere mellem 15-25 år bosat i kommunen, heraf mindst 2 fokusgruppeinterviews med unge uden for uddannelse og beskæftigelse.
  • Kvantitative data fra BørneUngeLivs spørgeskemaundersøgelse, som er indsamlet på kommunalt niveau i Gentofte Kommune i 2023.
  • Supplerende kvantitative nedslag i eksisterende data og tematikker fra CeFU’s to tidligere ungeprofilundersøgelser i Gentofte fra år 2016 og 2020.
  • Data fra workshop med unge borgere i Gentofte Kommune. 

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2024

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere