Print

Maria Bruselius-Jensen

Maria Bruselius-JensenMaria Bruselius-Jensen, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 9356 2147
Mail: mariabj@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d og Cand. Techn.Soc

Arbejdsområde:
Jeg har mere end 20 års erfaring med at arbejde med demokrati og sociale forandringsprocesser og mere end 15 års erfaring med at forske i børn og unge. De seneste 7 år har jeg haft særligt fokus på unges samfundsengagement og deres adgang til at demokratisk deltagelse i både det formelle og uformelle demokrati.

Min forskning rækker dog også bredt ud i ungdomslivet og omfatter blandt andet også rig erfaring med sundhedsfremme, unge og bæredygtighed, sociale fællesskaber, foreningsliv og unges trivsel og mistrivsel i forskellige kontekster.

Jeg er en engageret forsker med et stærkt fokus på praksissamarbejde og forskningsbaserede udviklingsprocesser. Min forskning kommer ud og leve, og gør en forskel for børn og unge. I løbet af et år er jeg i faglige dialoger med flere tusind unge og professionelle om ungdomsliv gennem faglige oplæg, netværksarbejde, samarbejdsprojekter mm.

 

Forskningsinteresser
Ungdomslivet udenfor uddannelse og arbejdsliv, deltagelsesformer, lærings- og sociokulturelle perspektiver på unges sundhed, samfundsdeltagelse, foreningsliv, verdensborgerskab og populærkultur, samt metodologiske og teoretiske forståelser af unge som samfundsdeltagerere.

 

Aktuelle projekter og ledelseserfaring
Jeg har rig erfaring som projektleder på større forsknings- og udviklingsprojekter med fondsstøtte fra blandt andet den Europæiske Union, VELUX FONDEN, Mary Fonden, DANIDA og Novo Nordisk. Dertil kommer erfaring med at lede en lang række mindre projekter i samarbejde med blandt andet Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Ungdoms Fællesråd, Ungdomsbureauet, Rigspolitiet, Madkulturen, Uddannelsesministeriet og Roskilde kommune. Her er et udvalg af de mest aktuelle projekter:

2024-2027:
SYNCRONY: Europæisk forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på at sikre meningsfuld demokratisk deltagelse på blandt grupper af grupper, som oplever udsathed og marginalisering. Projektet har til formål at udvikle og afprøve demokratiprocesser, som fremmer lige adgang til lokal medbestemmelse. (Link)(EU’s forskningsprogram HORIZON)

2022-2025 - Projektleder:
Pædagogiske veje til trivsel på ungdomsuddannelserne: Projektet er et forsknings- og udviklingsprojektet, hvor forskergruppen, i tæt samarbejde med 14 ungdomsuddannelser, udvikler og afprøver pædagogiske metoder til at fremme elevernes trivsel. (Link) (VELUX FONDEN)

2022-2025 - Medforsker:
Fra mulighedsrum til handlingsrum: Et forskningsprojekt i samarbejde med Telemarksforskningen i Norge. Fokus er på at undersøge, hvad der betinger børn og unges lige adgang til organiserede kunst- og kulturaktiviteter. (Link) (BUFDIR, Det Norske Direktorat for Børn, Unge og Familieforhold)

2019-2023 - Projektleder:
Kan Ungefællesskaber gøre ondt?: Forskningsprojektet har til formål at producere en anvendelsesorienteret viden om ungdomsfællesskaber og deres betydning for unges sociale mistrivsel og trivsel. (link) (Maryfonden)

2019-2021 - Projektleder:
Nye veje til Demokratiske ungefællesskaber: Følgeforskning, som undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber undersøges, hvordan nye deltagelses-, aktivitets- og organiseringsformer kan medvirke til, at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber. (Link) (Tuborgfondet)

2017-2020 - Projektleder:
Når inddragelse af (sårbare) børn og unge gør en forskel: Et projekt med fokus på, hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. Gennem en treårig periode følges fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge (Link) (VELUX FONDEN)

 

Netværk, samarbejde og ekspertroller
Jeg deltager løbende i en lang række netværk, baggrundsgrupper, advisery boards, ekspertgrupper og komitéer. Blandt andet:

2023 - :
Netværket Orange Together, Baggrundgruppe for Roskilde Festivalens sociale indsats (Link)

2016 - :
Den Nationale arbejdsgruppe, Dansk Ungdomsfællesråd. Dansk udvalg bag den demokratiske ungdomsdialog i EU Kommissionen. (Link)

2017-2022:
Dommerpanel for Dansk Ungdoms Fællessråds kåring af Årets Ungdomskommune. (Link)

2018-2019:
Baggrundsgruppe i forbindelse med Børnerådets undersøgelse af unges fritidsliv. (Link)

2016-2018:
Udvalget for Ungdom, i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Udvalget Bedømmer ansøgninger om ungdomsudvekslinger som kan fondes under ERASMUS+. (Link)

SINCRONY – Unges lige adgang til demokratisk deltagelse

SINCRONY er et tværeuropæisk forskningsprojekt, som har til formål at sikre, at unge der oplever social udsathed og forskellige former for marginalisering – intersektionalitet - får meningsfuld adgang til deliberative og participatoriske demokratiske processer. Projektet kombinerer omfattende kortlægninger af ulighedsproducerende faktorer, med konkrete praksisbaserede afprøvninger og udviklinger af metoder til fremme af mere lige adgang til demokratisk deltagelse på ungdomsuddannelser og i lokalsamfund.

GreenEdTech – Green transition of Education and educational Technology

The national and international (2030 and 2050) targets for CO2 reductions are likely to be challenged by a severe lack of a competent workforce in DK and globally. To prevent this educational bubble from bursting, GreenEdTech launches innovative digital learning platforms, materials and educational models to equip 7th – 10th grade students for authentic problem solving in collaboration with partners outside school.

Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. Med dette projekt ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur.

Fra mulighedsrum til handlingsrum – børn og unges deltagelse i organiserede kulturaktiviteter – i et ligestillingsperspektiv

Projektet omhandler unge i den norske region Telemark, og sætter fokus hvordan der kan skabes ligestilling og lige adgang for unge til regionens organiserede kunst- og kulturaktiviteter. Gennem empiriske studier samskabende workshops er det projektets formål at skabe indsigt i, hvad der har betydning for at uligheden opstår og hvad der kan gøres for at skabe ligestilling og lige adgang.

Gentofte Kommune Ungeprofil 2024

I dette forskningsprojekt indgår CeFU og Gentofte Kommune endnu engang et samarbejde om at udarbejde en ungdomsprofil. Med Gentofte Kommune Ungeprofil 2024 går vi tæt på de unge i Gentofte med formålet om at undersøge og forstå, hvad der karakteriserer ungdomslivet i Gentofte Kommune anno 2024. Her spørger vi bl.a. de unge selv om, hvordan de oplever deres ungeliv i Gentofte, hvad der fungerer godt i hverdagen, og hvad der skal til for, at man som ung i Gentofte trives og har det godt i skolen, i fritiden, med sine venner, familie og i andre ungdomskulturelle arenaer.

Kontakt forsker

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!