Print

Katrine Vraa Justenborg

Katrine Vraa JustenborgKatrine Vraa Justenborg, Postdoc.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: kvju@ikl.aau.dk

Uddannelse:
2018: Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser (AAU) og 2015: bachelor i Psykologi (AU)

Arbejdsområde:
Med mit ph.d.-projekt undersøger jeg folkeskoleelevers (5., 7. og 9. klassers) egne perspektiver på sundhed og trivsel i skolen. Vi ved i dag, at piger mistrives mere end drenge og at mistrivslen stiger med alderen, men denne viden er ofte formet af biomedicinske forståelser og kvantitative målinger. Formålet med mit projekt er derfor at få en bred indsigt i, hvordan sundhed og trivsel opleves af eleverne selv, når de er i skole. Til at få indsigt i elevernes perspektiver anvender jeg forskelligartede metoder, som kombinerer tre metodologiske faser: 1) etnografisk feltarbejde, 2) spørgeskema og 3) fokusgruppeinterview.

Foreløbig har jeg fundet, at kroppens udseende har betydning for især pigers selvoplevede trivsel, og at elever generelt set er bange for at blive dømt på deres udseende. De elever, der trives, er mindre bekymrede for at blive dømt på deres udseende og har gode relationer til andre elever i klassen, hvoraf disse gode relationer understøttes af elevernes adfærd på sociale medier. Samtidig ses, at social klasse virker forskelligt ind på elevernes trivsel, men trivslen afhænger overraskende nok ikke direkte af social klasse status. Det betyder, at privilegier ikke nødvendigvis medfører trivsel, samt at manglende privilegier ikke nødvendigvis medfører mistrivsel. Projektet viser også, at skolens institutionaliserede normer for krop og sundhed former elevers måder at bevæge deres kroppe på, og at disse normer ændrer sig, internaliseres og forhandles på forskellige måder i relation til tid og sted.

Professionelt brænder jeg for at skabe forskning, der øger det gode børne- og ungdoms(hverdags)liv, og som tager udgangspunkt i børn og unges egne perspektiver.

Læs min nyeste publikation her: http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(2021-2d)justenborg-sager-larsen-frederiksen.pdf

Forskningsfelt:
Børn og unge, ulighed i sundhed, skole, kulturel og social sundhed, køn, mixed methods (kvantitative og kvalitative analyser) og kroppen som social markør.

Publikationer:
Klik her for at se Katrine Vraa Justenborgs publikationer

Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. Med dette projekt ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur.

Gentofte Kommune Ungeprofil 2024

I dette forskningsprojekt indgår CeFU og Gentofte Kommune endnu engang et samarbejde om at udarbejde en ungdomsprofil. Med Gentofte Kommune Ungeprofil 2024 går vi tæt på de unge i Gentofte med formålet om at undersøge og forstå, hvad der karakteriserer ungdomslivet i Gentofte Kommune anno 2024. Her spørger vi bl.a. de unge selv om, hvordan de oplever deres ungeliv i Gentofte, hvad der fungerer godt i hverdagen, og hvad der skal til for, at man som ung i Gentofte trives og har det godt i skolen, i fritiden, med sine venner, familie og i andre ungdomskulturelle arenaer.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!