Print

Katrine Vraa Justenborg

Katrine Vraa JustenborgKatrine Vraa Justenborg, Postdoc.

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: kvju@ikl.aau.dk

Uddannelse:
2018: Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser (AAU) og 2015: bachelor i Psykologi (AU)

Arbejdsområde:
Med mit ph.d.-projekt undersøger jeg folkeskoleelevers (5., 7. og 9. klassers) egne perspektiver på sundhed og trivsel i skolen. Vi ved i dag, at piger mistrives mere end drenge og at mistrivslen stiger med alderen, men denne viden er ofte formet af biomedicinske forståelser og kvantitative målinger. Formålet med mit projekt er derfor at få en bred indsigt i, hvordan sundhed og trivsel opleves af eleverne selv, når de er i skole. Til at få indsigt i elevernes perspektiver anvender jeg forskelligartede metoder, som kombinerer tre metodologiske faser: 1) etnografisk feltarbejde, 2) spørgeskema og 3) fokusgruppeinterview.

Foreløbig har jeg fundet, at kroppens udseende har betydning for især pigers selvoplevede trivsel, og at elever generelt set er bange for at blive dømt på deres udseende. De elever, der trives, er mindre bekymrede for at blive dømt på deres udseende og har gode relationer til andre elever i klassen, hvoraf disse gode relationer understøttes af elevernes adfærd på sociale medier. Samtidig ses, at social klasse virker forskelligt ind på elevernes trivsel, men trivslen afhænger overraskende nok ikke direkte af social klasse status. Det betyder, at privilegier ikke nødvendigvis medfører trivsel, samt at manglende privilegier ikke nødvendigvis medfører mistrivsel. Projektet viser også, at skolens institutionaliserede normer for krop og sundhed former elevers måder at bevæge deres kroppe på, og at disse normer ændrer sig, internaliseres og forhandles på forskellige måder i relation til tid og sted.

Professionelt brænder jeg for at skabe forskning, der øger det gode børne- og ungdoms(hverdags)liv, og som tager udgangspunkt i børn og unges egne perspektiver.

Læs min nyeste publikation her: http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(2021-2d)justenborg-sager-larsen-frederiksen.pdf

Forskningsfelt:
Børn og unge, ulighed i sundhed, skole, kulturel og social sundhed, køn, mixed methods (kvantitative og kvalitative analyser) og kroppen som social markør.

Publikationer:
Klik her for at se Katrine Vraa Justenborgs publikationer

Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet

Evalueringsprojekt, der har til formål at evaluere Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er en toårig uddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Ph.d.-projekt: Vurdere(n)de elevkroppe: et mixed methods-studie af kroppes interrelationelle betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen

De seneste år har der været stor opmærksomhed på elevers nedadgående trivsel. Tidligere forskning har dog overset, hvordan kroppen har betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen, samt manglet fokus på, hvad elever selv synes skaber trivsel i deres hverdag på skolerne. Afhandlingen søger at få en bred og tværfaglig indsigt i, hvordan krop, sundhed og trivsel gensidigt skabes i skolen.

P.hd.-projekt: Sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever

I dag mistrives mere end 30 % af eleverne i den danske folkeskole, og derfor er der behov for viden om, hvordan folkeskolen påvirker elevers sundhed. Med sit ph.d.-projekt undersøger Katrine Vraa Justenborg sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasser ved brug af mixed methods (kvantitative og kvalitative metoder).

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!