Print

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Ungdom og marginalisering i det senmoderne Danmark - om konsekvenserne af den øgede individualisering. 

Afhandlingen tager afsæt i, at det i både uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken gennem de seneste år har været et mål at udbrede viften af individuelt tilpassede muligheder for at kunne imødekomme unge med meget forskellige behov. Konkret består denne individuelle tilpasning af: stadig mere individuel vejledning, personlige handleplaner, øget fleksibilitet uddannelserne og praktikpladserne imellem, flere individuelle kombinationsmuligheder, mulighed for på baggrund af individuelle styrker og svagheder at tilpasse det faglige indhold og niveau osv. osv.

Phd-projektet har til formål at undersøge, hvilke konsekvenser individualiseringen har for de "udsatte" unge. Allerede i udgangspunktet er individualiseringen med til at vanskeliggøre spørgsmålet om, hvilke unge der tilhører den såkaldte "restgruppe". Det er ikke som for år tilbage, hvor man i grove træk kunne finde frem til "restgruppen" ved at se på afgrænsede grupper som de ufaglærte og de arbejdsløse. I dag kan unge der af den ene eller anden grund er "udsatte" meget vel gemme sig i det ordinære uddannelsessystem (på erhvervsskolerne, handelsskolerne, gymnasierne) og på arbejdsmarkedet på grund af den øgede individualisering, den enorme bevægelighed og de mange sammenhænge, der umiddelbart er gjort tilgængelige for alle unge.

Mangfoldigheden og mobiliteten kendetegner individualiseringen, ligesom mange af de nye uddannelsesmuligheder og reformerne af de eksisterende har øget individualiseringsgraden i et omfang, der vanskeliggøre muligheden for at forstå de unge som en afgrænset gruppe med fælles interesser. Det bliver i stigende grad vanskeligt få et overblik over, hvilke unge der tilhører "restgruppen", hvor mange de er, og hvilke problemstillinger de selv, og de der skal støtte dem, kæmper med. En udfordring der kun bliver større i takt med at antallet af unge i den typiske definition af "restgruppen" reduceres, for betyder det reelt at "restgruppen" ikke er så stor længere, eller befinder de unge, der tidligere kunne afgrænses sig 'bare' andre steder? Det har dette forskningsprojekt til formål at afdække.

Publikationer

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Individualiseringens retorik er for længst slået igennem på alle niveauer: på det overordnede politiske plan, i de institutionelle formålsparagraffer og i de pædagogiske metoder. Men hvordan reagerer de unge på at leve i en individualiseret tid? Hvordan oplever de deres situation? Og hvad er deres forventninger til uddannelse og arbejde?

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2004