Print

Nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf

Dette følgeforskningsprojekt undersøger fravær, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg HF. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag.

Derudover vil vi undersøge, hvad kursisterne oplever som positive elementer ved undervisningshverdagen og hvad der mere specifikt giver kursisterne motivation for at møde op og deltage i uddannelsen. Hensigten med dette dobbelte blik er, at forskningsprojektet både har øje for kursisternes oplevelse af fravær og frafald, men samtidigt også belyse modparten til dette - de elementer, der medvirker til at de opbygger motivation for og deltagelse i uddannelse. Projektet skal dermed udgøre et vidensmæssigt grundlag for Frederiksberg HF's videre arbejde med fastholdelse af kursisterne i uddannelse.

Projektet anvender en bred kvalitativ og kvantitativ forskningsindsats med dels en kvantitativ kortlægning af trivsel, motivation og deres oplevelse af uddannelsen samt en kvalitativ analyse af motivation og aktiv deltagelse. Denne del af projektet undersøger kursisternes motivation for at indgå aktivt i undervisningen og hvordan de oplever sammenspillet med undervisere og Frederiksberg HF i den forbindelse. Der vil også være fokus på kursisternes evt. 'særlige behov' og hvordan de håndteres - set fra kursisternes perspektiv. I den kvalitative del vil der blive gennemført et fremtidsværksted, der skal åbne op for nye løsningsmuligheder via et konstruktivt samarbejde mellem lærerne på FHF og kursisterne.

Publikationer

Deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg Hf - nye veje i fastholdelsen

Fravær er et stort problem på de danske ungdomsuddannelser. Det er noget, der debatteres politisk og i medierne. Reaktionerne svinger fra undren til forargelse over, at de unge ikke passer deres uddannelse og ofte foreslås løsninger som sanktioner og kontrolsystemer, der skal mindske elevernes fravær ved at straffe elever, der har fravær. I denne undersøgelse tager vi fat i spørgsmålet om fravær men udfordrer samtidigt begrebet. I stedet for kun at spørge om årsager og begrundelse for fravalg af undervisningen, spørger vi også ind til, hvad der motiverer de unge for at gå i skole og følge deres ungdomsuddannelse.

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio juni

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!