Om CeFU

Print

Anne Mette W. Nielsen

Anne Mette W. NielsenAnne Mette W. Nielsen, Konst. Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5056 6124
Mail: amwn@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie (AU). Ph.D. fra Moderne Kultur (KU).

Forskningsfelt:
Min forskning fokuserer på unges deltagelse og handlekraft indenfor en række forskellige arenaer, herunder uddannelse, foreningsliv og kunst- og kulturområdet.

Pt. er jeg engageret i et større forskningsprojekt om udsatte børn og unges inddragelse i forandringsprocesser, der vedrører deres liv og livsvilkår. Formålet med forskningsprojektet er at komme tættere på, hvad der gør en forskel for børn og unge, når de inddrages, hvilke udfordringer og dilemmaer, der opstår, og hvordan organisationer og institutioner kan støtte inddragelsen bedst muligt. 

I afsluttede jeg 2017 et forskningsprojekt om unge på kanten af samfundet og deres deltagelse i kunst- og kulturprojekter under overskriften "Alternative arenaer for en social indsats". Her undersøgte vi, hvordan de unge oplever, at de udvikler sig gennem deres deltagelse i musik-, kunst- og teaterprojekter, og hvad der gør en positiv forskel for dem i projekterne.

Jeg har desuden fulgt, hvordan internationaliseringsprocesser skaber forandringer i uddannelsesverdenen med særlig fokus på det almene gymnasium, dels i projektet ’Internationalisering på Hjemmebane’, hvor seks gymnasier i Region Midt udviklede internationalt orienterede undervisningsforløb og læringsaktiviteter, dels gennem min Phd., der deltog i udviklingen af netværket Globale Gymnasier.

Endelig har jeg i en årrække haft et tæt samarbejde med kunstmuseer om brugen af æstetiske og kunstneriske praksisser i uddannelsesverdenen under overskriften Brug Kunsten. I forlængelse heraf har jeg været engageret i et større udviklingsprojekt mellem Arken, Statens Museum for Kunst, Aros, Kunsten, Trapholt, Thorvaldsen, Brandts Klædefabrik og Louisiana. Projektet var del af et længerevarende samarbejde med Learning Practice and Research, TATE Modern og Goldsmith College støttet af Slot- og Kulturstyrelsen.

Tillidshverv:

    • Medlem af Advisory Board for performancegruppen Sisters Academy
    • Medlem af Advisory Board for Louisiana Learning
    • Medlem af Udvalget for Ungdom, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
    • Medlem af Puljeudvalget for Kulturbroen til børn og unge under Slots- og Kulturstyrelsen
    • Medlem af Mangfoldighedspuljen under Højskoleforeningen

Intensive læringsforløb på højskole for unge uden ungdomsuddannelse

Center for Ungdomsforskning følger uddannelsesprojektet ’Intensive læringsforløb på højskolerne’ gennem følgeforskning, hvor der indsamles erfaringer fra de involverede i uddannelsesprojektet med henblik på at dokumentere projektets muligheder og deltagernes udbytte.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

En del af fællesskabet

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvornår inddragelse i udviklings- og forandringsprocesser opleves som meningsfulde af unge i udsatte boligområder. Formålet er at dokumentere og kvalificere viden om, hvordan demokratisk deltagelse kan faciliteres blandt forskellige unge og hvornår de oplever, at der er plads til deres stemme og på hvilke måder.

Borgernær kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder

I samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet vil Center for Ungdomsforskning undersøge en række offentligt støttede kunstprojekter i fire udsatte boligområder i Danmark. Formålet er at skabe viden om, hvordan kunst kan genere engagement og fællesskab og bidrage til transformation af eksisterende fysiske, sociale og kulturelle infrastrukturer. Projektet bygger bro mellem æstetiske og sociologiske tilgange og anviser nye veje i forståelsen af kunstens impact med generaliserbare pointer for lignende tiltag i og uden for Norden. Center for Ungdomsforskning vil undersøge et større kunstprojekt i Værebro Park i Gladsaxe. Her har fire kunstnere arbejdet med forskellige strategier for borgerinddragelse, herunder en malerskole for børn og unge med base i en tidligere slagterbutik i Værebro Centret.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV