Print

Anne Mette W. Nielsen

Anne Mette W. NielsenAnne Mette W. Nielsen, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5056 6124
Mail: amwn@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie (AU). Ph.D. fra Moderne Kultur (KU).

Forskningsfelt:

Min forskning fokuserer på unges deltagelsesmuligheder indenfor en række forskellige områder, der spænder over uddannelsesfeltet til mere informelle arenaer. Jeg er især interesseret i unges deltagelse og engagement i kunst og kulturområdet, ligesom jeg de senere år har haft særlig fokus på unge på kanten af samfundet og deres liv og livsvilkår.

Jeg arbejder forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges kulturelle skabelse
 • Unge på kanten af samfundet
 • Fællesskaber, deltagelse og tilhørsforhold
 • Kunst, kultur, natur, idræt og aktivisme

 

Nuværende og nyeste forskningsprojekter:

 • Aspiranterne: Fokus på mødet mellem unge og kulturinsti­tutioner med henblik på at udvikle en model for en ny, kultursocial beskæftigelsesindsats.
 • Nye fællesskaber gennem kreative læringsprocessen: Fokus på hvorvidt og hvordan kreative læringsprocesser i regi af C:NTACT kan styrke etableringen af tilhørsforhold og nye sociale fællesskaber i folkeskolen.
 • GAME Gadeidrætspraktik: Forskningsprojektet bidrager til udviklingen og kvalificeringen af GAMEs projekt Gadeidrætspraktik rettet mod STU-elever og FGU-elever.
 • Borgernær Kunst: Fokus på offentligt støttede kunstprojekter i fire forskellige almene boligområder med henblik på at skabe større viden om, hvorvidt og hvordan satsninger på kunst, der er rykket ud af institutionerne og tæt på borgernes hverdagsliv, virker.
 • Natur til et godt liv: Fokus på natur som ramme om sociale indsatser for unge i udsatte positioner.
 • Når inddragelse gør en forskel: Fokus på hvad der gør en forskel for sårbare børn og unges deltagelse og deltagelsesmuligheder indenfor forskellige typer af arenaer.
 • Når kunst gør en forskel: Fokus på, hvordan unge på kanten af samfundet oplever at udvikle sig gennem deres deltagelse i musik-, kunst- og teaterprojekter, og hvilke specifikke elementer og processer, der gør en positiv forskel.

Jeg har desuden fulgt, hvordan internationaliseringsprocesser skaber forandringer i uddannelsesverdenen med særlig fokus på det almene gymnasium bl.a. gennem min Phd., Gymnasiet i det globale – perspektiver på demokrati, viden og dannelse med Globale Gymnasier som case, der bidrog til udviklingen af uddannelsesnetværket Globale Gymnasier.

Endelig har jeg i en årrække haft et tæt samarbejde med museer og organisationer om udviklingen af unges engagement i kunst og kultur.

 

Tillidshverv:

 • Medlem af Mangfoldighedspuljen under Højskoleforeningen
 • Medlem af bestyrelsen Rapolitics
 • Medlem af bestyrelsen for Suhrs Højskole

Nye fællesskaber gennem kreative læringsprocesser i folkeskolen - en forskningsbaseret evaluering af C:NTACTs samarbejde med Urbanskolen i Esbjerg

I dette forskningsprojekt undersøger vi, hvorvidt og hvordan kreative læringsprocesser kan styrke etableringen af tilhørsforhold og nye sociale fællesskaber i folkeskolen. Forskningsprojektet følger et fireårigt forløb mellem kulturorganisationen C:NTACT og Urbanskolen i Esbjerg, hvor skolens 8. klasser hvert år udvikler en forestilling, der forholder sig til et tema, som de i fællesskab har valgt. Forløbet har fokus på at styrke elevernes relationer indbyrdes og med skolens lærere og på at udbygge lærernes kompetencer til at arbejde med kreative metoder i undervisningen. Forløbet sigter endvidere mod at forankre erfaringerne fra samarbejdet i Esbjerg Kommune, hvor lokale kunstnere rekrutteres til workshoptrænere og oplæres i C:NTACTs arbejdsmetoder.

Fra mulighedsrum til handlingsrum – børn og unges deltagelse i organiserede kulturaktiviteter – i et ligestillingsperspektiv

Projektet omhandler unge i den norske region Telemark, og sætter fokus hvordan der kan skabes ligestilling og lige adgang for unge til regionens organiserede kunst- og kulturaktiviteter. Gennem empiriske studier samskabende workshops er det projektets formål at skabe indsigt i, hvad der har betydning for at uligheden opstår og hvad der kan gøres for at skabe ligestilling og lige adgang.

Nye navigationspunkter: En forskningsbaseret evaluering af processer og praksisser i Aspiranterne og de overgange projektet åbner for i ungdomslivet

Med afsæt i et ungeperspektiv er målet med ’Nye navigationspunkter’ at undersøge Aspirant-forløbet som en overgang i ungdomslivet med henblik på at bidrage til udviklingen af en ny model for en kultursocial beskæftigelsesindsats.

National strategi for unges trivsel – en forskningsbaseret evaluering af fem kunstmuseers udvikling af bæredygtige sociale indsatser med fokus på unges trivsel

I 2024 igangsætter fem kunstmuseer en række indsatser for at styrke unges trivsel. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens vil Kunsten, Nivaagaard, Brandts, Louisiana og Trapholt i partnerskab med forskere fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet udvikle nye formidlingsmetoder, der kan understøtte unges trivsel og bidrage til at åbne nye perspektiver for deres liv.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!