Om CeFU

Print

Anne Mette W. Nielsen

Anne Mette W. NielsenAnne Mette W. Nielsen, Konst. Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 5056 6124
Mail: amwn@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Cand.mag. i Litteraturhistorie (AU). Ph.D. fra Moderne Kultur (KU).

Forskningsfelt:

Min forskning fokuserer på unges deltagelsesmuligheder indenfor en række forskellige områder, der spænder over uddannelsesfeltet til mere informelle arenaer. Jeg er især interesseret i unges deltagelse og engagement i kunst og kulturområdet, ligesom jeg de senere år har haft særlig fokus på unge på kanten af samfundet og deres liv og livsvilkår.

Jeg arbejder forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges kulturelle skabelse
 • Unge på kanten af samfundet
 • Tilhørsforhold og fællesskaber
 • Deltagelse og demokrati
 • Kunst, kultur, natur og aktivisme

Centrale forskningsprojekter - nuværende og tidligere:

 • Aspiranterne: Fokus på mødet mellem unge og kulturinsti­tutioner med henblik på at udvikle en model for en ny, kultursocial beskæftigelsesindsats.
 • Borgernær Kunst: Fokus på offentligt støttede kunstprojekter i fire forskellige almene boligområder med henblik på at skabe større viden om, hvorvidt og hvordan satsninger på kunst, der er rykket ud af institutionerne og tæt på borgernes hverdagsliv, virker.
 • Intensive læringsforløb på højskole: Fokus på muligheder for at åbne nye veje for unge udenfor uddannelse og beskæftigelse via dansk og matematik-forløb integreret i højskoleforløbet.
 • Natur til et godt liv: Fokus på natur som ramme om sociale indsatser for unge i udsatte positioner.
 • Når inddragelse gør en forskel: Fokus på hvad der gør en forskel for sårbare børn og unges deltagelse og deltagelsesmuligheder indenfor forskellige typer af arenaer.
 • Når kunst gør en forskel: Fokus på, hvordan unge på kanten af samfundet oplever at udvikle sig gennem deres deltagelse i musik-, kunst- og teaterprojekter, og hvilke specifikke elementer og processer, der gør en positiv forskel.

Jeg har desuden fulgt, hvordan internationaliseringsprocesser skaber forandringer i uddannelsesverdenen med særlig fokus på det almene gymnasium bl.a. gennem min Phd., der bidrog til udviklingen af uddannelsesnetværket Globale Gymnasier.

Endelig har jeg i en årrække haft et tæt samarbejde med kunstmuseer om unge og kunstneriske praksisser bl.a. under overskriften Brug Kunsten.

Tillidshverv:

  • Medlem af Mangfoldighedspuljen under Højskoleforeningen
  • Medlem af bestyrelsen Rapolitics
  • Medlem af Advisory Board for performancegruppen Sisters Academy
  • Medlem af Advisory Board for Louisiana Learning

Lyst til læring i udskolingen

Forskningsprojektet har fokus på at undersøge, hvad der giver unge i udskolingen lyst til læring. Undersøgelsen vil følge de unge gennem forskellige areanaer og læringsrum, for at afdække, hvornår lysten til læring opstår.

Nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf

Dette følgeforskningsprojekt undersøger fravær, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg HF. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag.

Når natur gør en forskel

I dette forskningsprojektet undersøger vi, hvordan naturen kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet. Omdrejningspunktet er en række natursociale indsatser, der indgår i Bikubenfondens satsning ’Natur til et godt liv’. Center for Ungdomsforskning følger en række af de unge, der deltager i projekterne, og vil med afsæt i en undersøgelse af deres perspektiver på deltagelsen formulere nogle principper for, hvordan det natursociale arbejde kan gøre en positiv forskel for unge på kanten af samfundet.

Alternative arenaer for en social indsats

Formålet med projektet er at undersøge den virkning, som alternative arenaer såsom musik-, kunst- og teaterprojekter kan have på udsatte unges trivsel og samfundsmæssige integration. Projektet løber frem til primo 2017.

Når inddragelse gør en forskel (IBU)

Formålet med dette forskningsprojekt er at komme tættere på hvad der gør en forskel for børn og unge i en given inddragelse, og hvordan inddragelsen gennemføres mest optimalt. I forskningsprojektet vil forskere fra Center for Ungdomsforskning gennem en treårig periode følge fem konkrete udviklingsprojekter, som har fokus på inddragelse af sårbare børn og unge.

En del af fællesskabet

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvornår inddragelse i udviklings- og forandringsprocesser opleves som meningsfulde af unge i udsatte boligområder. Formålet er at dokumentere og kvalificere viden om, hvordan demokratisk deltagelse kan faciliteres blandt forskellige unge og hvornår de oplever, at der er plads til deres stemme og på hvilke måder.

Borgernær kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder

I samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet vil Center for Ungdomsforskning undersøge en række offentligt støttede kunstprojekter i fire udsatte boligområder i Danmark. Formålet er at skabe viden om, hvordan kunst kan genere engagement og fællesskab og bidrage til transformation af eksisterende fysiske, sociale og kulturelle infrastrukturer. Projektet bygger bro mellem æstetiske og sociologiske tilgange og anviser nye veje i forståelsen af kunstens impact med generaliserbare pointer for lignende tiltag i og uden for Norden. Center for Ungdomsforskning vil undersøge et større kunstprojekt i Værebro Park i Gladsaxe. Her har fire kunstnere arbejdet med forskellige strategier for borgerinddragelse, herunder en malerskole for børn og unge med base i en tidligere slagterbutik i Værebro Centret.

Kontakt forsker

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV