Print

Anne Görlich

Anne GörlichAnne Görlich, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2073 5872
Mail: anneg@ikl.aau.dk

Uddannelse:
PhD fra Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, AAU med titel: "Uden uddannelse og arbejde: Unges tilblivelser i komplekse transitioner": Derudover har jeg en kandidatgrad i psykologi og kommunikation fra RUC, samt en efteruddannelse som psykoterapeut MPF.

Forskningsfelt:
Mit forskningsområde er unge som på forskellige måder oplever deres trivsel udfordret, og som kæmper med at komme gennem uddannelsessystemet. Jeg beskæftiger mig forskningsprojekter, der undersøger unges trivsel og mistrivsel og hvordan dette tager sig ud i samspil med aktuelle samfundsmæssige forandringer, vilkår og betingelser. Jeg deltager tillige i forskningsprojekter, der undersøger unges deltagelse i uddannelse eller forberedende tilbud, hvad der udfordrer deres deltagelse og hvad der skal til for at gennemføre en uddannelse. Det er et komplekst område, og jeg forsøger dels at udforske alle de perspektiver og interesser, som er knyttet hertil samt overordnet at undersøge, hvordan de unge handler, interagerer og 'processerer' de betingelser, som rammesætter deres muligheder for uddannelse og arbejde.

I min forskning anlægger jeg relationelle og social konstruktionistiske perspektiver og undersøger, hvordan disse perspektiver kan bidrage med at forskubbe fokus på individuelle unge til de samspil og relationer, de indgår i. Jeg arbejder også eksperimenterende med 'poetisk analyse', som bidrager med at undersøge affektive elementer af de unges erfaringer og oplevelser, som fremstilles i poetiske tekster. Med dette ønsker jeg at bidrage med andre og mere følelsesprægede perspektiver på de unges interageren med systemerne omkring dem.

  • Medlem af Socialstyrelsens Advisory Board for udsatte ungeområdet
  • Medlem af Nordisk Forskernetværk: Unge i Risiko 
  • Associate i The Taos Institute, startet af prof. Ken Gergen

3 Interessante publikationer:

2016 - Uden uddannelse og arbejde: Unges tilblivelser i komplekse transitioner/Görlich, Anne, Aalborg Universitet: Ph.D-afhandling

2016 - Afstand, modstand og mestring: Poetiske analyser af unges subjektiveringsprocesser/ Görlich, Anne, Psyke og Logos, 2016, (1)

2015 - Educational trust: relational and structural perspectives on young people on the margins of the education system/ Görlich, Anne. & Katznelson, Noemi.  Educational Research, Vol. 57, Iss. 2, 2015

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser. Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H.

Hvordan giver det mening at være ung på eud - et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Formålet med projektet er at frembringe viden om nogle af de bredere tendenser, der spiller ind i de udfordringer, der er forbundet med faldende tilgang, højt frafald, valg og gennemførsel på eud’s grundforløb.

Bedre mental trivsel for unge på Forberedende Grunduddannelse

Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet København (AAU-CPH) vil med afsæt i udviklingsprojektet ’Bedre mental trivsel hos unge på Forberedende Grunduddannelse’ og de igangsatte aktiviteter gennemføre et følgeforskningsprojekt, der undersøger, om og hvordan de forskellige indsatser, tilgange og metoder gør en positiv forskel for FGU-elevers trivsel.

Psykisk mistrivsel og voldsudsathed blandt LGBTQ+ unge

I dette komparative studie undersøger vi, i samarbejde med forskere på Göteborgs Universitet, LGBTQ+ unges erfaringer af psykisk mistrivsel relateret til voldsudsathed i Sverige og Danmark. Der er tale om et longitudinelt kvalitativt interviewstudie, hvor også håndteringen af psykisk mistrivsel og voldsudsathed blandt LGBTQ+ unge i de to lande undersøges.

Psykologisering i ungdomslivet

Hvordan ser ’psykologiseringen’ af ungdomslivet ud fra de unges perspektiv? Hvordan forholder de sig til gentagne trivselsundersøgelser, diagnoseord i hverdagssproget, online screeningstests for psykiatriske diagnoser, hvordan bruger de selv psykologisk sprog og redskaber og hvordan påvirker det unge, som er sårbare for nye former for udsathed?

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!