Print

Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles?
- Forskningsprojekt om karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.

Baggrund og forskningsspørgsmål
Konkurrencestaten forudsætter måling og målstyring og karaktergivning er noget af det vigtigste i uddannelsessystemet, også på grund af den stigende interesse for den nationale og internationale benchmarking. Karakter har en enkelthed, som lader sig debattere, sammenligne, nationalisere osv. Samtidig er karaktergivning også i praksis på uddannelserne et tidseffektivt og konkret redskab, som undervisere kan gøre brug af, og for en dels vedkommende efterlyser eleverne på deres side også konkrete tilbagemeldinger på deres indsats og niveau.

Samtidig ved vi, at et ensidigt fokus på karakterer er problematisk for læringskultur såvel som for elevernes læring, trivsel, motivation og selvstændighed mv., ligesom der er risiko for at spærre for netop den kompetenceudvikling, der er målet med uddannelserne.

Karaktergivning og bedømmelsesformer er således forbundet med en række dilemmaer og udfordringer - både for den enkelte og for uddannelsessystemet som sådan: Et konkurrence- og sammenligningselement, der risikerer at tage overhånd, pres på eleverne i forhold til blandt andet videre optagelseskrav, snævre læringstilgange hos såvel undervisere som elever og demotivering af elever, der ikke performer godt.

Der er derfor behov for viden om, hvordan man kan bedømme elever i de danske ungdomsuddannelser på måder, som fremmer de kompetencer og læringsmål, der efterlyses hos de danske unge af såvel de unge selv som af samfundet.

På baggrund af empiriske undersøgelser på en række ungdomsuddannelser, har dette forskningsprojekt til formål at generer viden om, hvordan forskellige bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på uddannelserne.

På den baggrund stilles følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvilke bedømmelsesformer, herunder karaktergivning, eksisterer på de forskellige ungdomsuddannelser?
  • Hvordan spiller bedømmelsesformerne ind på uddannelsernes læringsmiljø og på elevernes uddannelsesstrategier og læring?
  • Hvordan bringes karakterer og bedømmelsesformer til at bidrage til de unges myndiggørelse og læring?

Udbytte
Projektet vil bidrage til, at uddannelsessektoren og de deltagende skoler får større indblik i, hvordan deres bedømmelsesformer påvirker læringskulturen og elevernes udbytte, og hvilke elevstrategier der er på spil. Desuden vil der blive givet anbefalinger og inspirationer til, hvordan der kan arbejdes fremadrettet med at udvikle bedømmelsesformer, som matcher den læringskultur og den læring og udvikling, man på den enkelte institution eller institutionsform ønsker at fremme.

Undersøgelsen og deltagende skoler
Forskningsprojektet vil være baseret på empirisk data fra en række besøg på de involverede skoler. Det empiriske data vil blive produceret på, hvad vi kalder henholdsvis: samarbejdsskoler og caseskoler i forskningsprojektet:

a) På alle involverede skoler:

  • Den projektansvarlige på skolen deltager i kortfattet spørgeskemaundersøgelse

b) På samarbejdsskoler (samlet set besøg 1 dag):

  • 1 dags observationer med henblik på afdækning af læringskultur set i forhold til bedømmelsesformer
  • Spotinterviews med en variation af elever om deres perspektiv på forskellige bedømmelsesformer og koblingen til læringskulturen (spotinterviews er korte interviews, der gennemføres mens der foretages observationer)

c) På caseskoler (samlet set besøg 2 dage):

  • 1 dags observationer med henblik på afdækning af læringskultur set i forhold til bedømmelsesformer 
  • 1 fokusgruppeinterviews med lærere/ledere/vejledere om erfaringer med forskellige former for bedømmelser, herunder karaktergivningen i den daglige undervisning
  • 1 fokusgruppeinterview med en variation af elever om deres perspektiv på forskellige bedømmelsesformer og koblingen til læringskulturen


Output
Forskningsprojektet vil munde ud i et kortfattet, debatskabende, virkelighedsnært hæfte med vægt på konstruktive vinkler og cases, der eksemplificerer gode og dårlige spiraler.

Der vil desuden blive afholdt et seminar for de projektdeltagende skoler midtvejs gennem undersøgelsesperioden samt en afslutningskonference. Til både seminar og afslutningskonference vil der blive inviteret bredt, men de deltagende skoler sikres fortrinsret til deltagelse og kan deltage for et lavt gebyr og med så mange deltagere fra den enkelte skole, man har lyst til.

Forskningsprojektet udføres i samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning, Simonsen & Illeris og Forum 100 %

Hør lektor Arnt Louw fortælle om projektet og de foreløbige resultater

 

Publikationer

Karakterbogen - Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur

Karakterbogen handler om lærings- og præstationskulturen på ungdoms­uddannelserne. Den stiller skarpt på elevernes strategier i mødet med uddannelserne og undervisningen og på elevernes oplevelser af det at være en del af læringskulturen på uddannelserne.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2018