Print

Noemi Katznelson

Noemi KatznelsonNoemi Katznelson, Professor, centerleder og forskningsleder

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2068 6680
Mail: nka@hum.aau.dk

Uddannelse:
Cand mag i pædagogik og historie og med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Forskningsfelt:
Min forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Mine nøglekompetencer er: Ungdom, ungdomskultur, uddannelse, motivation, overgang til ungdomsuddannelser, uddannelsesvalg, erhvervsuddannelser, mistrivsel og udsatte unge.

Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring og uddannelse
 • Unge på ungdomsuddannelserne – både EUD og de gymnasiale uddannelser
 • Unge og uddannelses- og karrierevejledning
 • Unge, trivsel og mistrivsel
 • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet
 • Unge på kanten af samfundet 

 

3 interessante publikationer:

 

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Niels Ulrik Sørensen, der er souchef i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses- og marginaliseringsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Medlem af Mary Fondens ekspertpanel for indsatsområdet Ensomhed 
 • Medlem af Undervisningsministeriets ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse (læs mere her)
 • Bestyrelsesmedlem i VIA University College 
 • Deltager i dommerpanel i dagbladet Politikens Undervisningspris
 • Medlem af Advisory Board i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Medlem af Undervisningsministeriets faglige panel for det nationale program af valg af ungdomsuddannelse (læs mere her)
 • Medlem af følgegruppen for FGU evaluering

 

Tidligere tillidsposter bl.a.

 • Bestyrelsesmedlem i den Sociale Udviklingsfond (SUF)
 • Bestyrelsesmedlem i FGU Hovedstaden
 • Medlem af Arbejdsgruppe vedr. unge og uddannelse i regi af Kommissionen for 2. generationsreformer
 • Medlem af Herlufsholm skole og kostskoles bestyrelse
 • Medlem af ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp. at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse (FGU uddannelsen)
 • Medlem af formandskabet i Rådet for Ungdomsuddannelser under Undervisningsministeren
 • Næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeren

 

Priser:

Noemi modtog i april 2013 Mads Rasmussens Mindepris for hendes store indsats ved, igennem forskning, at skabe fokus på og forståelse for erhvervsuddannelsernes værdi for samfundet.

Noemi fik den 7. maj 2019 tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen for sit mangeårige, vidtrækkende og dagsordensættende bidrag til ungdomsforskningen.

 

Tiltrædelsesforelæsning:

Andet:

Podcastserie: Forældrevidenskab

Unge nydanskere i forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i rekrutteringen af unge nydanskere til forsvar og politi, og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

Fra problemer til mirakler

Forskningsprojektet ’Fra problemer til mirakler – unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune’, er nu afsluttet. Vi har fulgt projektet og et antal unge i over to år og har skrevet en afsluttende rapport om resultaterne. Denne er ment som en opsamling for de involverede parter i projektet, men kan også bruges som inspiration til fremtidige projekter med at støtte frafaldstruede unge i processen hen i mod ordinær uddannelse.

Karrierefokus - i og efter gymnasiet

Projektet ’Karrierefokus - i og efter gymnasiet' er støttet af Region Hovedstaden og tager afsæt i et voksende problem med ufokuserede studenter, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg.

Udsatte unges vej til uddannelse via arbejde

Med kontanthjælpsreformen fra 2014, skal alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at de påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. For at understøtte dette mål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en række forsøg kaldet ’Job-bro til Uddannelse’, som vi i CeFU skal evaluere og bedrive følgeforskning i relation til i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet og Epinion.

Verdensborger i Danmark

Et øjebliksbillede af de unges forestillinger om demokrati og deres bud på en revision af den nuværende grundlov.

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Et forskningsprojekt om køn, uddannelsesveje og valg efter endt gymnasiel uddannelse i samarbejde med Forum 100 %.

Uddannelse til alle unge

Projektets fomål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse.

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen i detailhandel og efterfølgende jobmuligheder.

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Når fremtiden tegner sig

"Når fremtiden tegner sig" er en rapport om unge i et yderkantsområde i Danmark. Rapporten giver et indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge i et yderkantsområde.

Elevprofiler på den 2-årige HF uddannelse

Undersøgelsen har overordnet set til formål at hjælpe Frederiksberg HF samt andre interessenter omkring de unge til en større indsigt i de unges bevæggrunde og motivationer, men har samtidig også til formål at tjene som pilotundersøgelse til en større anlagt og bredere undersøgelse af frafald på HF-uddannelserne generelt.

Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer

En undersøgelse af forventninger og erfaringer hos HHX-elever, og hos lærere og ledere på HHX.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater, der indgår i undersøgelserne om unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Vejledning på tværs

Evaluering af projekt med fokus på styrkelsen af vejledernetværk for at forøge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Unge om ingeniørfaget

Hvordan forholder unge sig til en fremtid som ingeniør?

HF - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af kursistprofiler på toårigt HF.

Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen.

Unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked

Følgeforskning i forbindelse med et projekt om unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Evaluering af Kombineret Ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet

Evalueringsprojekt, der har til formål at evaluere Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), som er en toårig uddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

Forskningsprojekt der har til opgave at generere viden om, hvordan karakterer og bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på ungdomsuddannelserne.

Klasseledelse og læringsfællesskaber i de gymnasiale uddannelser

Forskningsprojektet, der gennemføres i samarbejde med LSP og Epinion, har til formål at undersøge og udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet. Herunder at undersøge og udvikle læreres klasseledelse og klasserumskultur for at hindre frafald og sikre elevernes bedst mulige engagement, faglig læring og motiviation.

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskoling

Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

Ungdomsliv, køkkentjans og udvikling af madkultur på efterskolen

Projektet sætter fokus på, hvordan efterskolerne kan udgøre en unik arena for skabelsen af unges madkultur. Formålet er at skabe kvalificeret viden om, hvilket udbytte efterskolelever har af at deltage i projektet ’Efterskolernes Køkkentjans’.

Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Ph.d.-afhandling der stiller skarpt på samspillet mellem den individualiseringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet, og de konsekvenser det har for de unge, der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet.

De "måske egnede" unge på erhvervsuddannelserne - en undersøgelse om frafald og fastholdelse

Undersøgelsen handler om den særlige indsats, der er brug for i disse år for at kunne integrere en stadig større andel "udsatte" elever i erhvervsuddannelserne.

Ressourcesyn på elever

Hvordan kan lærere implementere et ressourcesyn i undervisningen af særligt tosprogede elever?

Hindre rekrutteringen til banderne

Forskningsbaseret evaluering af tværgående samarbejdsprojekt mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der har til formål at gøre en indsats for at forebygge bandekriminalitet og skabe øget tryghed.

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Gentofte Kommune Ungeprofil 2020

CefU og Gentofte Kommune indgår igen et samarbejde om at gentage Gentofte Ungeprofilundersøgelsen i 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 gennemføres fra januar til september 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 har først og fremmest til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune, og på den baggrund formulere en række anbefalinger til Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV