Om CeFU

Print

Noemi Katznelson

Noemi KatznelsonNoemi Katznelson, Centerleder, forskningsleder og professor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2068 6680
Mail: nka@learning.aau.dk

Uddannelse:
Cand mag i pædagogik og historie og med en ph.d. i uddannelsesforskning fra RUC.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg varetager den daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning sammen med Niels Ulrik Sørensen, der er souchef i CeFU.

Desuden er jeg forsker og projektleder på flere undersøgelser indenfor uddannelses- og marginaliseringsområdet og varetager en række forskellige tillidshverv bl.a:

 • Medlem af Undervisningsministeriets ekspertudvalg for erhvervsretning af 10. klasse (læs mere her)
 • Medlem af Herlufsholm skole og kostskoles bestyrelse 
 • Bestyrelsesmedlem i VIA University College 
 • Deltager i dommerpanel i dagbladet Politikens Undervisningspris 
 • Medlem af Advisory Board i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 • Medlem af Socialstyrelsens Advisory Board for det udsatte ungeområde
 • Medlem af følgegruppen til projektet ’Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt’ (RADAR)
 • Medlem af faglig referencegruppe i forbindelse med en indsats for psykiske sårbare unge i Brobygning til uddannelse
 • Medlem af følgegruppen til forsøgsordning på Smedetoften i Københavns Nordvestkvarte til udvikling af nyt ungdomsklubkoncept

Tidligere tillidsposter bl.a.:

 • Medlem af ekspertudvalg nedsat af statsministeren under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling mhp. at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse (FGU uddannelsen)
 • Medlem af formandskabet i Rådet for Ungdomsuddannelser under Undervisningsministeren
 • Næstformand i det Nationale Dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning under Undervisningsministeren  

Forskningsfelt:
Min forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer jeg mig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Mine nøglekompetencer er: Ungdom, uddannelse, udskoling, overgang til ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, udsatte unge, vejledning og motivation.

Konkret arbejder jeg forskningsmæssigt med følgende områder:

 • Unges motivation og lyst til læring og uddannelse
 • Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne
 • Unge på ungdomsuddannelserne
 • Unge og uddannelses- og karrierevejledning
 • Unge og forestillinger om fremtidig uddannelse og job
 • Unge der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet
 • Unge på kanten af samfundet 

3 interessante publikationer:

 • Unges motivation og læring - 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet
 • Ungdomsliv
 • Er selvtillid nok? Betydningen af tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse 

Priser:
Noemi modtog i april 2013 Mads Rasmussens Mindepris for hendes store indsats ved, igennem forskning, at skabe fokus på og forståelse for erhvervsuddannelsernes værdi for samfundet.

Læs om Mads Rasmussens mindepris

Tiltrædelsesforlæsning:

 

Unge nydanskere i forsvar og politi

Projektet afdækker centrale faktorer i rekrutteringen af unge nydanskere til forsvar og politi, og lægger dermed op til mulige nye veje i rekrutteringsarbejdet.

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

Fra problemer til mirakler

Forskningsprojektet ’Fra problemer til mirakler – unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune’, er nu afsluttet. Vi har fulgt projektet og et antal unge i over to år og har skrevet en afsluttende rapport om resultaterne. Denne er ment som en opsamling for de involverede parter i projektet, men kan også bruges som inspiration til fremtidige projekter med at støtte frafaldstruede unge i processen hen i mod ordinær uddannelse.

Karrierefokus - i og efter gymnasiet

Projektet ’Karrierefokus - i og efter gymnasiet' er støttet af Region Hovedstaden og tager afsæt i et voksende problem med ufokuserede studenter, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg.

Verdensborger i Danmark

Et øjebliksbillede af de unges forestillinger om demokrati og deres bud på en revision af den nuværende grundlov.

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Et forskningsprojekt om køn, uddannelsesveje og valg efter endt gymnasiel uddannelse i samarbejde med Forum 100 %.

Uddannelse til alle unge

Projektets fomål er at kortlægge og dokumentere effektfulde initiativer omkring unge og uddannelse.

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen i detailhandel og efterfølgende jobmuligheder.

Ind i undervisningsrummet på EUD.

Projektet vil blandt andet bidrage med viden om forskellige elevprofiler med henblik på at kvalificere erhvervsskolernes arbejde med en meget heterogen elevgruppe.

Når fremtiden tegner sig

"Når fremtiden tegner sig" er en rapport om unge i et yderkantsområde i Danmark. Rapporten giver et indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge i et yderkantsområde.

Elevprofiler på den 2-årige HF uddannelse

Undersøgelsen har overordnet set til formål at hjælpe Frederiksberg HF samt andre interessenter omkring de unge til en større indsigt i de unges bevæggrunde og motivationer, men har samtidig også til formål at tjene som pilotundersøgelse til en større anlagt og bredere undersøgelse af frafald på HF-uddannelserne generelt.

Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer

En undersøgelse af forventninger og erfaringer hos HHX-elever, og hos lærere og ledere på HHX.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater, der indgår i undersøgelserne om unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Vejledning på tværs

Evaluering af projekt med fokus på styrkelsen af vejledernetværk for at forøge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Unge om ingeniørfaget

Hvordan forholder unge sig til en fremtid som ingeniør?

HF - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af kursistprofiler på toårigt HF.

Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen.

Unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked

Følgeforskning i forbindelse med et projekt om unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

Forskningsprojekt der har til opgave at generere viden om, hvordan karakterer og bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på ungdomsuddannelserne.

Klasseledelse og læringsfællesskaber i de gymnasiale uddannelser

Forskningsprojektet, der gennemføres i samarbejde med LSP og Epinion, har til formål at undersøge og udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet. Herunder at undersøge og udvikle læreres klasseledelse og klasserumskultur for at hindre frafald og sikre elevernes bedst mulige engagement, faglig læring og motiviation.

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskoling

Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

Udsatte unge, aktivering og uddannelse - dømt til individualisering

Ph.d.-afhandling der stiller skarpt på samspillet mellem den individualiseringstendens, der er at spore i både uddannelses- og arbejdsløshedssystemet, og de konsekvenser det har for de unge, der enten er, eller er i fare for at blive marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet.

De "måske egnede" unge på erhvervsuddannelserne - en undersøgelse om frafald og fastholdelse

Undersøgelsen handler om den særlige indsats, der er brug for i disse år for at kunne integrere en stadig større andel "udsatte" elever i erhvervsuddannelserne.

Ressourcesyn på elever

Hvordan kan lærere implementere et ressourcesyn i undervisningen af særligt tosprogede elever?

Hindre rekrutteringen til banderne

Forskningsbaseret evaluering af tværgående samarbejdsprojekt mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der har til formål at gøre en indsats for at forebygge bandekriminalitet og skabe øget tryghed.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV