Print

Katrine Thea Pløger Nielsen

Katrine Thea Pløger NielsenKatrine Thea Pløger Nielsen, ph.d.-studerende

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 93 56 21 77
Mail: katrinetpn@ikl.aau.dk

Uddannelse:

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet København
Bachelor i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Kultur & Sprogmødestudier, Roskilde Universitet

I mit speciale undersøgte jeg unge højskoleelevers oplevelser af et normkritisk workshopforløb med overskriften ”Normer for køn, krop og seksualitet”.

I specialet havde jeg fokus på højskolernes sigte om demokratisk dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum og positioneringer.

Forskningsfelt:

Min forskning fokuserer primært på betydningen af sociale kategoriseringsmarkører i pædagogiske og forandringsskabende processer med og blandt unge.

I ph.d.-projektet skabes kvalitativ viden om eud-elevers italesættelser af og oplevelser med krænkende handlinger samt anbefalinger til praksisnære forebyggelsestiltag i samarbejde med unge. Formålet med ph.d.-studiet er at skabe viden om hvordan sociale kategoriseringsmarkører virker ind på arbejdsrelaterede krænkende handlinger, og konsekvenserne for de unges uddannelsesforløb og gennemførsel. Projektets empiri består af kvalitative interviews med 15-25-årige eud-studerende med kunde- og borgerkontakt samt inddragende workshops med unge og relevante aktører. Med et nuanceret fokus på, at krænkelser kan komme til udtryk på mange måder, vil ph.d.-projektet undersøge både majoritets og minoriserede unges forståelser af og erfaringer med krænkende handlinger og hvad forebyggelsestiltag bør have for øje med dette in mente.

Jeg har tidligere været knyttet til CeFU som videnskabelig assistent, hvor jeg blandt andet har arbejdet med unges oplevelser af uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger i fritidsjobs, nuancering af ungefællesskaber, unges demokratiske deltagelse i foreningslivet og eud-elevers oplevelser af lærepladsforløb.

Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17-årige i hotel- og restaurationsbranchen

I forbindelse med den politiske aftale om at modernisere restaurationsloven blev det aftalt, at gennemføre en evaluering af risikoen for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og chikane blandt unge 15-17-årige der arbejder på steder, hvor der serveres alkohol.

Nye veje i demokratiske ungefællesskaber

Dette forskningsprojekt undersøger, hvordan flere unge kan blive inkluderet i demokratisk organiserede ungefællesskaber. Gennem en række casestudier af både foreninger og andre demokratiske ungefællesskaber sætter projektet fokus på, hvordan nye deltagelses, aktivitets- og organiseringsformer kan skabe mulighed for at nye grupper af unge finder vej ind i demokratisk organiserede fællesskaber.

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Plads til at lære – på lærepladsen. Mødet mellem unge og erhvervslivet i lærepladsforløb på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Sydbank Fonden sætter Center for Ungdomsforskning i dette forskningsprojekt fokus på de unges møde med erhvervslivet og erhvervslivets møde med de unge i deres første praktikforløb.

Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

CeFU har indgået i samarbejder med Pluss Leadership A/S, Center for Anvendt Filosofi, AAU og UC Syd om at projektet: Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne. Projektet er et rammeprojekt under Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK). Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne i at udvikle og afprøve redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover.

Gentofte Kommune Ungeprofil 2020

CefU og Gentofte Kommune indgår igen et samarbejde om at gentage Gentofte Ungeprofilundersøgelsen i 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 gennemføres fra januar til september 2020. Ungeprofilundersøgelsen 2020 har først og fremmest til formål at tage en temperaturmåling på ungelivet i Gentofte Kommune, og på den baggrund formulere en række anbefalinger til Gentofte Kommunes fremadrettede arbejde.

Kontakt forsker

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV