Print

Katrine Thea Pløger Nielsen

Katrine Thea Pløger NielsenKatrine Thea Pløger Nielsen, ph.d.-studerende

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 93 56 21 77
Mail: katrinetpn@ikl.aau.dk

Uddannelse:

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet København
Bachelor i Pædagogik og Uddannelsesstudier og Kultur & Sprogmødestudier, Roskilde Universitet

I mit speciale undersøgte jeg unge højskoleelevers oplevelser af et normkritisk workshopforløb med overskriften ”Normer for køn, krop og seksualitet”.

I specialet havde jeg fokus på højskolernes sigte om demokratisk dannelse, inkluderende og ekskluderende læringsrum og positioneringer.

Forskningsfelt:

Min forskning fokuserer primært på betydningen af sociale kategoriseringsmarkører i pædagogiske og forandringsskabende processer med og blandt unge.

I ph.d.-projektet skabes kvalitativ viden om eud-elevers italesættelser af og oplevelser med krænkende handlinger samt anbefalinger til praksisnære forebyggelsestiltag i samarbejde med unge. Formålet med ph.d.-studiet er at skabe viden om hvordan sociale kategoriseringsmarkører virker ind på arbejdsrelaterede krænkende handlinger, og konsekvenserne for de unges uddannelsesforløb og gennemførsel. Projektets empiri består af kvalitative interviews med 15-25-årige eud-studerende med kunde- og borgerkontakt samt inddragende workshops med unge og relevante aktører. Med et nuanceret fokus på, at krænkelser kan komme til udtryk på mange måder, vil ph.d.-projektet undersøge både majoritets og minoriserede unges forståelser af og erfaringer med krænkende handlinger og hvad forebyggelsestiltag bør have for øje med dette in mente.

Jeg har tidligere været knyttet til CeFU som videnskabelig assistent, hvor jeg blandt andet har arbejdet med unges oplevelser af uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger i fritidsjobs, nuancering af ungefællesskaber, unges demokratiske deltagelse i foreningslivet og eud-elevers oplevelser af lærepladsforløb.

Faglig tilblivelse og øget gennemførsel på SOSU H

SOSU H er landet største SOSU skole og spiller en afgørende rolle i forhold til at få uddannet tilstrækkeligt af fremtidens velfærdspersonale. For at imødekomme dette har SOSU H igangsat en række indsatser, som samlet set har til formål, at flere elever gennemfører deres uddannelser. Center for Ungdomsforskning skal følge denne udvikling og undersøge, hvordan forskellige elevers frafalds- og gennemførselsprocesser forløber over tid på SOSU H.

Ph.d.-projekt: Eud-elevers italesættelser af og erfaringer med arbejdsrelaterede krænkende handlinger: Betydning for uddannelsesforløb og gennemførsel

I dette ph.d.-projekt skabes kvalitativ viden om eud-elevers oplevelser med krænkende handlinger samt anbefalinger til praksisnære forebyggelsestiltag i samarbejde med unge.

Hvordan giver det mening at være ung på eud - et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Formålet med projektet er at frembringe viden om nogle af de bredere tendenser, der spiller ind i de udfordringer, der er forbundet med faldende tilgang, højt frafald, valg og gennemførsel på eud’s grundforløb.

Kontakt forsker

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!