Print

Søren Christian Krogh

Søren Christian KroghSøren Christian Krogh, Postdoc

Insitut for Kultur og Læring og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 1, lokale 116
9220 Aalborg Øst

Tel: (+45) 9940 2766
Mail: sck@ikl.aau.dk

Uddannelse: 

Ph.d. i Sociologi fra Aalborg Universitet

Cand.scient.soc fra Aalborg Universitet

Forskningsfelt:

I min forskning er jeg optaget af, hvordan de sociale aspekter ved ungelivet i dag påvirker unges mentale sundhed. Herunder er jeg særligt optaget tre dele af ungelivet. For det første forsker jeg i den præstationskultur, der præger mange unges hverdage. For det andet har jeg en særlig interesse for køn. Endeligt er det vanskeligt at komme udenom det faktum, at sociale medier er en helt integreret del af unges hverdage i dag, hvorfor min forskning også har et særligt fokus herpå.

I min forskning undersøger jeg, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier sammenvirker og skaber bestemte betingelser for ungelivet i dag, som har alvorlige konsekvenser for unges mentale sundhed. Ligeledes herunder hvordan sammenspillet mellem netop præstationskultur, køn og sociale medier er helt essentielt for at forstå den negative udvikling i unges mentale sundhed, som vi har set igennem de seneste årtier.

3 væsentlige publikationer:

Krogh, S. C., & Madsen, O. J. (2023): Dissecting the Achievement Generation: How Different Groups of Early Adolescents Experience and Navigate Contemporary Achievement Demands. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2162812

Krogh, S. C. (2022): “It’s Just Performance all the Time”: Early Adolescents’ Accounts of School-Related Performance Demands and Well-Being. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.2021446

Petersen, A., & Krogh, S. C. (2021): Præstationskultur. Aarhus Universitetsforlag.

Igangværende projekt

Jeg er på nuværende tidspunkt tilknyttet følgende projekter i CeFU:

  • Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet
  • Unge under 30 år på erhvervs grundforløb. Et forskningsprojekt om unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.

Hvordan giver det mening at være ung på eud - et forskningsprojekt om unge under 25 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Dette forskningsprojekt undersøger de unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb. Formålet med projektet er at frembringe viden om nogle af de bredere tendenser, der spiller ind i de udfordringer, der er forbundet med faldende tilgang, højt frafald, valg og gennemførsel på eud’s grundforløb.

Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. Med dette projekt ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur.

Psykologisering i ungdomslivet

Hvordan ser ’psykologiseringen’ af ungdomslivet ud fra de unges perspektiv? Hvordan forholder de sig til gentagne trivselsundersøgelser, diagnoseord i hverdagssproget, online screeningstests for psykiatriske diagnoser, hvordan bruger de selv psykologisk sprog og redskaber og hvordan påvirker det unge, som er sårbare for nye former for udsathed?

Kontakt forsker

Søren Christian Krogh
sck@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9940 2766