Print

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde - Evaluering af brobygning til uddannelse

Titel: Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde - Evaluering af brobygning til uddannelse
Forfattere: Anne Görlich, Noemi Katznelson, Niels-Henrik M. Hansen, Michael Rosholm, og Michael Svarer
Dato: 24.02.2016
Type: Rapport
Tags: uddannelse, udsatte unge, 95%

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde - Evaluering af brobygning til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Undervisningsministeriet initieret igangsættelsen af en række omfattende forsøg med brobygningsforløb, der har til formål at understøtte, at unge kontanthjælpsmodtagere skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. CeFU har i den sammenhæng bidraget med en forskningsbaseret evaluering, der undersøger årsager og forklaringer på brobygningsforløbenes effekt.

Baggrunden for initiativet er, at der i gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år er mellem 90 og 95 pct. der ikke gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derfor er der brug for et stort fokus på indsatser, der bedst muligt kan understøtte så mange af de unge som muligt i at komme i gang med og gennemføre en uddannelse. Mange af disse unge er ikke umiddelbart uddannelsesparate og har en række udfordringer af såvel faglig, som social og sundhedsmæssig karakter. Det er oplevelsen, at en række unge kan have vanskeligt ved at honorere de sociale og faglige krav, der stilles på erhvervsuddannelserne, og de har derfor en større risiko for at falde fra i løbet af eller efter grundforløbet. Der er derfor brug for øget fokus på brobygningsforløb, der understøtter, at flere unge skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse.

Formålet med den forskningsbaserede evaluering har været at foretage en evaluering af de igangsatte forsøg og på den baggrund bidrage til at arbejde fremadrettet med at styrke unge lediges muligheder for at klare sig gennem uddannelse. Hvordan skabes nye lærings- og udviklingsmæssige tiltag, som medvirker til at kvalificere og fastholde flere unge ledige i uddannelse? Hvad fremmer og hæmmer i bred forstand unge lediges fastholdelse i uddannelse? Hvordan og hvorfor virker de forskellige forsøg som de gør? Hvordan spiller brobygningstiltagene og andre faktorer hæmmende/fremmende ind på de unges fastholdelse i uddannelse? Disse og mange flere spørgsmål er adresseret i evalueringen.

Hent rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Brobygning til uddannelse - Evaluering af forsøg med unge lediges vej til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet har igangsat forsøg med brobygningsforløb, der har til formål at understøtte, at unge kontanthjælpsmodtagere skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. Igennem forskningsbaseret evaluering skal CeFU belyse årsager og forklaringer på brobygningsforløbenes effekt.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!