Print

Ny rapport: "Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet"

Projektet består af to dele. For det først en kortlægning af drengenes veje efter endt gymnasial uddannelse, med fokus på forskelle mellem etnisk danske drenge og drenge med anden etnisk baggrund end dansk, i overgangen til de videregående uddannelser eller erhvervsuddannelserne. For det andet en analyse af hvorfor drengene vælger som de gør, og hvorfor de i højere grad end pigerne fravælger en videregående uddannelse.
Første del består af en registeranalyse som vil omfatte alle personer, der sommeren 2006 har bestået en gymnasial uddannelse (stx, htx eller hhx). De unges veje efter studentereksamen undersøges vha. registeroplysninger for de efterfølgende år. Anden del består af fokusgruppeinterviews, hvor særligt unge, som ikke er registreret i gang med en uddannelse 3 år efter endt gymnasium er overrepræsenteret, og hvor særligt drengegruppen og indvandre/efterkommergruppen sikres størst mulig volumen. Projektet udføres i samarbejde med Forum 100 % og er støttet af en bevilling fra Ligestillingsministeriet.

Læs mere her

Lagt online 05.09.2011 af Eksponent