Print

Ny rapport: Spænd hjelmen!

"Spænd hjelmen" er et pilotprojekt, der belyser, hvordan unge forholder sig til og taler om arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet.

Baggrunden for projektet er alvorlig. Tal fra arbejdstilsynet viser, at der er sket en stigning i anmeldte arbejdsulykker blandt de 18-24-årige. Generelt er ulykkestallene fra 2003 til 2008 steget, men ud af alle aldersgrupper er de 18-24-årige dem, som oftest kommer ud for arbejdsulykker. Arbejdsmiljørådet har derfor besluttet at prioritere dets indsats overfor børn og unges arbejdsmiljø.

"Spænd hjelmen" skal ses som en udmøntning af denne indsats. Et af formålene med rapporten er at bidrage til, at det på sigt bliver muligt at pege på, hvilke konsekvenser unges tilgang til risikoadfærd og arbejdsmiljø kan have for den forebyggelse af arbejdsskader, der foregår gennem uddannelse, instruktion og kampagneaktiviteter.

Rapporten bygger på interviews med og feltarbejde blandt unge fra fem forskellige brancher: detailhandlen, industrien, hotel og restaurant, plejeområdet samt bygge og anlæg.

Læs mere her 

Lagt online 16.12.2009 af Eksponent