Print

Mød CeFU på folkemødet 2022

CeFU på folkemødet 2022

Foto: madsclausrasmussen_ritzauscanpix

Du kan møde flere af CeFUs og Institut for Kultur og Lærings forskere på dette års folkemøde, hvor de tilsammen deltager i 12 debatter. Oplev fx debatten ’Danmark i balance’ med Mette Buchardt og Noemi Katznelson fra instituttet, der sammen med Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation og Psykologi taler om, hvordan vi skaber trivsel i et præstationssamfund.

Debatterne vil finde sted på diverse tidspunkter fra d. 16.06.2022 kl. 12.15 til d. 18.06.2022 kl. 12.00. Se nedenstående for yderligere informationer om de enkelte debatter, sammensat af Institut for Kultur og Læring.

  

TORSDAG 16. JUNI, 12:15 – 13:45

DET GODE BØRNELIV I PSYKISK BALANCE – HVAD SKAL DER TIL? 

Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne brede paneldebat, som er arrangeret af Danske Regioner.

Den psykiske mistrivsel blandt børn og unge stiger, og som samfund har vi en stor opgave foran os, hvis vi skal styrke børn og unges psykiske sundhed og skabe det bedste fundament for, at de kan leve et meningsfuldt liv. I denne debat vil Danske Regioner over to sessioner sætte fokus på børn og unges psykiske trivsel. I første session stiller vi skarpt på, hvorfor vi ser en stigende psykisk mistrivsel blandt børn og unge. En tendens, vi også ser i andre lande. Men hvorfor stiger den psykiske mistrivsel blandt børn og unge? Findes forklaringen i vores samfundsstrukturer og vores institutioner? 

 

TORSDAG 16. JUNI, 16:30 – 17:20

SÅDAN SKABER VI BEDRE RAMMER FOR KVINDER MED SENABORT 

Mød forskerne bag Tecnodeath-projektet i en debat om, hvordan vi skaber bedre rammer for kvinder med senabort.

Deltagere i debatten er Ida Donkin, læge og medlem af Etisk Råd sammen med tre forskere fra Technodeath-projektet; Stine Willum Adrian, AAU; Annika Petersen,KU; og anne Rothmar Herrmann, KU.

For første gang nogensinde kaster en gruppe af forskere lys over en hemmeligholdt sagsbehandling af kvinder og par, der ønsker en abort efter tolvte uge. Det særlige ved disse kvinders sag er, at de ikke har adgang til fri abort og skal ansøge om tilladelse til aborten ved regionale abortsamråd. Samrådenes praksis er imidlertid ikke offentligt tilgængelig, og hvad der præcis skal til for at få tilladelse til en abort er derfor omgærdet af en vis mystik. Det er på kant med Den Europæiske Menneskeretsdomstol, der slår fast, at hvis en stat har givet legale muligheder for abort, så skal der også være en effektiv og transparent adgang.

Forskerne giver et indblik i, hvordan systemet opleves af de kvinder og par, der søger om senabort, de peger på de problemer, som skal adresseres og giver løsningsforslag til en mere effektiv og transparent afgørelsespraksis.

 

​TORSDAG 16. JUNI, 17:00 - 17:45
HVORFOR MISTRIVES FLERE OG FLERE UNGE OG HVAD GØR VI VED DET?

Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne brede paneldebat, som er arrangeret af Gentofte Kommune.

Mange unge suser af sted gennem skole og uddannelse og livet, men flere og flere har det skidt. Unge der mistrives, er blevet dagens orden i alle dele af landet. Tal siger, at hver 3. unge kvinde, og hver 5. unge mand mellem 16 og 25 år mistrives. Sideløbende er der både landspolitisk og i kommunerne et stort fokus på, at de unge med nye regler skal leve sundere ved at drikke mindre, droppe rygning og andre rusmidler. Kan meget alkohol og indtag af stoffer ses i en sammenhæng med en øget mistrivsel? Hvis vi gør noget for det ene problem, så afhjælper vi også det andet. Men holder det, og gør vi nok? 

  

FREDAG 17. JUNI, 11:00 - 11:45

HVAD ER FAGLIG TRIVSEL PÅ EN UDDANNELSESINSTITUTION?

Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne brede paneldebat, som er arrangeret af Danske Proffesionshøjskoler.

Når vi taler om trivsel, skal vi blive bedre til at definere, hvad vi mener. Hvilken slags trivsel taler vi om, og hvad betyder det? I Studenterforum UC vil vi gerne tale mere om den faglige trivsel blandet studerende på videregående uddannelser i Danmark. Derfor inviterer vi til omvendt paneldebat om lige netop den faglige trivsel. For hvad kræver det at hæve den faglige trivsel på danske videregående uddannelser? Hvem har ansvaret? Og hvordan gør vi konkret? Kom og hør panelets tanker og byd ind med dine egne.

 

FREDAG 17. JUNI, 12:00 - 12:45
ER FÆLLESSKABET NØDVENDIGVIS TIL DET BEDSTE FOR DEN UDSATTE?

Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne debat, som er arrangeret af SUF - Den sociale Udviklingsfond. 

Værdien af fællesskaber for mennesker i sårbare livspositioner understreges gang på gang, bl.a. af vores politikere. Men er fællesskabet nu også altid så indlysende en styrke? Hvad kræver det at etablere meningsfulde fællesskaber på det sociale område? Og hvad betyder fællesskaber for mennesker, der i mange tilfælde vælger ensomheden? Deltagere: Noemi Katznelson, professor, leder af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Margrethe Langer, Regionsdirektør, Den Sociale Udviklingsfond. Moderator: Troels Mylenberg, journalist, nyhedsvært og medlem af bestyrelsen i Den Sociale Udviklingsfond.

 

FREDAG 17. JUNI, 12:15 - 13:00

PLADS TIL AT LÆRE PÅ LÆREPLADSEN

Arnt Westergaard Louw, Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne debat, som er arrangeret af Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier

Oplæring i en virksomhed er gennem de sidste år blevet en del af langt flere unges vej til arbejdsmarkedet. I erhvervsuddannelserne giver det en unik mulighed for at arbejde praksisfagligt både i en virksomhed og i en skolekontekst - en kombination, der har potentiale til at udvikle en stærk faglighed og faglig identitet hos de unge. Kom og bliv klogere på, hvad ungdomsforskningen viser om god læring i en oplæringsvirksomhed.

 

FREDAG 17. JUNI, 15:30 - 16:15

UNGES MEDBORGERSKAB I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Maria Bruselius-Jensen, Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne debat på Den Sociale Scene.

Blandt unge, der vokser op i udsatte boligområder er det ikke alle der oplever, at de kan være med, at de hører til, og at de kan gøre en forskel. De er unge, der på grund af etnicitet, religion, bopæl eller socialøkonomisk status, kan opleve at føle sig misforståede, marginaliserede og udenfor samfundet. CFBU sætter i debatten fokus på udfordringerne omkring unges aktive medborgerskab og på hvordan vi sammen kan styrke unge i at organisere sig i fællesskaber, tilegne sig indflydelse og blive lokale aktører, der skaber forandring for sig selv og andre.

 

FREDAG 17. JUNI, 16:00 - 16:45

MOD TIL AT FEJLE I EN PERFEKTHEDSKULTUR

Professor og leder af Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, deltager i paneldebat om, hvordan vi styrker unges mod til at fejle i en præstationsfokuseret verden med et utal af muligheder.

Presset på unge i dag er stort, og flere og flere synes at mistrives. Perfekthedskulturen fylder, og de unge skal præstere godt i alle livets forhold – i skolen, i gymnasiet og blandt vennerne.

I denne debat spørger Playful Learning, hvorfor så mange unge føler sig pressede, hvilke konsekvenser det har, og hvordan vi kan genoplive modet til at fejle blandt de unge. Trivsel og præstationer bør kunne gå hånd i hånd, men hvordan skaber vi de bedste rammer for dette? Og hvad siger de unge selv?

 

FREDAG 17. JUNI, 16:45 - 17:30

GRUNDSKOLETOPMØDE: GRUNDSKOLEN 2022 – HVAD DRØMMER VI OM?

Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, AAU, deltager i denne debat, som er arrangeret af FRISKOLERNE Efterskoleforeningen.

Frihed, trivsel og faglighed er nøgleord for en stærk og velfungerende grundskole. Hvordan forløses potentialet? Hvad er visionerne? Og hvad kræver det af aktørerne i – og omkring skolen? Friskolerne og Efterskolerne sætter grundskolen til debat gennem to runder, hvor vi først drøfter rammerne for trivsel i skolen – og hvordan dette spiller ind på faglighed. Dernæst en runde med fokus på, hvad konsekvensen af mere frihed i grundskolen er. Kom og vær med til at give dit besyv til grundskolen anno 2022.

 

FREDAG 17. JUNI, 18:30 – 20:00

DANMARK I BALANCE 

Mød AAU-professorerne Mette Buchardt, Noemi Katznelson, og Svend Brinkmann i en debat om, hvordan vi skaber trivsel i et præstationssamfund. Og her menes trivsel blandt børn, unge og voksne og hos nytilkomne borgere.

Svend Brinkmann, Noemi Katznelson og Mette Buchardt vil med afsæt i deres aktuelle forskning give hver deres bud på, hvordan vi som mennesker og samfund kan styrke den mentale sundhed, skabe bedre modtagelse af nytilkomne og sikre et samfund der understøtter trivsel og sammenhæng.

 

LØRDAG 18. JUNI, 10:30 - 11:30

LÆSEFORENINGEN - MORGENFEST FOR SKØNLITTERÆR UNGEAKTIVISME 

Professor Noemi Katznelson fra Center fra Ungdomsforskning, deltager i Læseforeningens morgenfest for skønlitterær ungeaktivisme.

Kan skønlitteraturen være med til at løse samfundets vilde problemer? Til morgenfest for skønlitterære aktivister sætter vi spot på skønlitteraturen som et aktivistisk virkemiddel og ankeret i progressive ungefællesskaber, hvor unge skaber frirum for andre unge gennem møder på tværs af samfundet om skønlitteratur.

 

LØRDAG 18. JUNI 12:00 - 12:45

HVEM TAGER ANSVAR FOR UDSATTE BØRN I DAGTILBUD? 

Professor Charlotte Ringsmose fra Institut for Kultur og Læring deltager i en bred debat om, hvad der kan få kommunerne til at løfte deres opgave i forhold til at støtte alle børn i udsatte positioner.

Baggrunden er nye rapporter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der viser, at alle dagtilbudschefer oplever, at der er børn i udsatte positioner i deres kommune, som ikke får den hjælp, de har brug for. I debatten vil vi afsøge forskellige interessenters syn på FOAs ønske om et særligt skærpet tilsyn med kommunernes støtte til udsatte børn i almene dagtilbud – hvor både dagtilbuddene og PPR’s understøttende praksis undersøges.

Dagtilbud af høj kvalitet gør en forskel for børn i udsatte positioners chancelighed. Det kræver støtte til dagtilbuddene fra kommunernes Pædagogik Psykologisk Rådgivning (PPR). FOAs undersøgelse ”Daginstitutionernes hverdag 2021” viser, at 1/3 af dagtilbuddene venter et halvt år eller mere på ekstern støtte fra fx PPR. Ventetiden er urimelig lang for både børnene, deres familier, dagtilbud og PPR.

 

Lagt online 16.06.2022 af Ida Maria Bjarløv