Print

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR)

Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet har sammen med Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) modtaget midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden inden for et helt nyt felt inden for arbejdsmiljøforskningen, nemlig unge der arbejder på nye digitale arbejdsmarkeder.

Igennem 2 år skal en række centrale interessenter i feltet mødes og samarbejde om at udvikle viden i et samarbejde mellem forskere og interessenter. Formålet  er at skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, deres arbejdsmiljø, samt at undersøge hvordan disse unge kan nås med arbejdsmiljøindsatser.

Baggrunden er, at en stadig voksende gruppe af unge finder arbejde på de nye digitale arbejdsmarkeder. Et helt centralt begreb er i den sammenhæng 'platformsøkonomi'. Inden for platformsøkonomien formidles der arbejde, tjenesteydelser og services gennem kommercielle digitale platforme, som for eksempel appen 'AHandyHand'. Samtidig har sociale digitale platforme skabt grobund for nye typer af arbejde, såsom modebloggere, instagram-stjerner og Youtube-stjerner. Dermed fokusere projektet på en række nye arbejdsformer blandt unge, hvor vores forskningsmæssige viden er meget begrænset. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Delformålene med projektet er derfor at:

  • Afdække arbejdsmiljøproblemer blandt unge under 30 år, på de digitale arbejdsmarkeder.
  • Udvikle praksisrelevante anbefalinger til, hvordan unge på nye digitale arbejdsmarkeder kan lære at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Udvikle og teste spørgeskema om arbejdsmiljø for unge, der arbejder på digitale arbejdsmarkeder.

Et kollaborativt forskningsprojekt

Fordi vores viden om unge på digitale arbejdsmarkeder stadig er begrænset, er det nødvendigt at skabe helt nye tilgange og relationer, for at sikre at disse unges arbejdsmiljøproblemer bliver håndteret. Derfor gennemføres projektet som en 'kollaborativ forskningsproces' der indebærer et tæt samarbejde mellem forskere og interessenter, der repræsenterer et bredt udsnit af personer, der arbejder på eller med digitale arbejdsmarkeder. Interessenterne involveres i at skabe overblik over de arbejdsformer, der er på de digitale arbejdsmarkeder, samt med problemidentifikation, dataindsamling og udarbejdelse af praksisrelevante anbefalinger. Forskningsmæssigt bygger projektet videre på data, der aktuelt udvikles i et nordisk forskningssamarbejde om arbejdsmiljøudfordringer blandt nordiske unge med atypiske arbejdsformer (Nordiskministerråd, 2016-2017). I projektet vil blive udarbejdet et spørgeskema til personer på det digitale arbejdsmarked, der tager udgangspunkt i 'Arbejdsmiljø og helbred spørgeskemaet' (NFA). Spørgeskemaet skal skabe grundlag for at følge arbejdsmiljøet i denne gruppe fremover.

Projektet er 2 årigt (2018-2019) og udføres i et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning, lektor Mette Lykke Nielsen og videnskabelig assistent Cæcilie Sloth Laursen; Roskilde Universitet, adjunkt Louise Yung Nielsen; og NFA, seniorforsker Johnny Dyreborg. 

 


 

English:

Risks and working environment among young workers on the new digital labour markets – A collaborative research project (RADAR)

The Danish Centre for Youth Research (CeFU) at Aalborg University and The National Research Centre of Working Environment have received funding from The Danish Working Environment Fund to study a new field within the research area of occupational health. The field under inquiry is young workers on the new digital labour markets.

For a duration of two years, a selection of central actors from the field will meet and collaborate with researchers in creating new knowledge on the area. The specific purpose is to gain knowledge of young people’s work on the new digital labour markets, their working environment, and to investigate how to reach the young workers with preventive efforts. 

The background for the study is the increasing number of young people who find work on the new digital labour markets. A central concept within this development is ‘the platform economy’. In the platform economy work and services are mediated by commercial digital platforms such as the platform ‘HandyHand’. In addition, social media platforms have allowed new types of occupations to emerge such as YouTubers, fashion bloggers, or Instagram celebrities. Hence, the project aims at shedding light on these new types of work among young people, where research is still very limited. Furthermore, the aim is to contribute with knowledge about occupational health issues related to the new digital labour market and how knowledge of the working environment can benefit young people in this group. 

The objectives of the research project are:

  • Identify occupational health issues among young workers under the age of 30 on the digital labour markets.
  • Develop practice-oriented recommendations for how young people in the digital labour markets can learn to work in a sensible way regarding health and safety
  • Develop and test a questionnaire about the working environment for young people working on the digital labour markets.

A collaborative research project

Due to our limited knowledge about young workers on the digital labour markets, it is necessary to create new approaches and relations in order to address the occupational health issues these young’s experience. For this reason, the project is conducted as a ‘collaborative research process’ which entails a close collaboration between researchers and stakeholders who work in or with the digital labour markets. The stakeholders are involved to provide an overview of the types of work that exists on the digital labour markets. They are also involved in problem identification, data collection and in drawing up practice-oriented recommendations.

The research lies in continuation of another Nordic research project regarding occupational health issues among the Nordic youth with atypical work (The Nordic Council of Ministers 2016-2017), and builds and elaborates on findings from the Nordic project.

It is the project’s ambition to develop a questionnaire for workers on the digital labour markets based on the ‘Questionnaire for Working Environment and Occupational Health’ (NFA). The new questionnaire should form the basis for monitoring the working environment among this group of workers going forward.

RADAR is a two-year research project (2018-2019). The researchers affiliated with the project are associate professor Mette Lykke Nielsen and research assistant Cæcilie Sloth Laursen from The Centre for Youth Research, Assistant professor Louise Yung Nielsen from Roskilde University, and senior researcher Johnny Dyreborg from The National Research Centre of Working Environment.

Publikationer

Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder - et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR-projektet)

Denne rapport sammenfatter resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ’Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt (RADAR-projektet)’. Projektet er gennemført i perioden januar 2018 til og med november 2020. Det overordnede formål med projektet har været at skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, disse unges arbejdsmiljø, samt undersøge hvordan disse unge kan nås med arbejdsmiljøindsatser.

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Status for projektet

Status: afsluttet
Projekt afsluttet ultimo 2020

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!