Print

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx – kvaliteter og udfordringer

Projektet omhandler læringsmiljøet på det tekniske gymnasium (htx). Ud fra interview med elever, lærere og ledere ved htx, observation af undervisning og en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.g og 2.g-elever tegner bogen et billede af en uddannelse med meget tilfredse elever: Over 90 % af eleverne er glade for at gå på htx og oplever htx som en rummelig skole, hvor man kan få lov til at være sig selv. Samtidig peger den på områder, hvor uddannelsen har brug for at udvikle sig.

Undersøgelsen afdækker de interesser, eleverne kommer med, og diskuterer de særlige muligheder og udfordringer disse stiller til undervisningen. Det er ikke mindst væsentligt i forhold til at forstå elevernes engagement i og forventninger til undervisningen. Ikke mindst fagenes anvendelighed er vigtig for eleverne.

Et andet hovedresultat er, hvordan forskellige undervisningsformer og indhold spiller sammen med elevernes erfaringer og interesser. Bogen sætter særligt fokus på projektarbejdsformen, som har været en udbredt arbejdsform allerede fra htx' begyndelse, og som både lærere og elever sætter pris på. Samtidig med den store tilfredshed er der udfordringer forbundet med arbejdsformen, og i bogen vises, hvordan rammerne omkring projektarbejdet også skaber problemer for elevernes håndtering og organisering af arbejdsprocessen. Forfatterne kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdsformen kan reorganiseres.

Htx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor drengene er i flertal. Bogen viser, at pigerne står over for nogle særlige vanskeligheder, som blandt andet hænger sammen med, at det inden for htx' kultur kan være svært på én gang at se ud som en pige og samtidig blive forstået som en elev, der er dygtig til teknik- og naturvidenskab. Dette kan være en af forklaringerne på den skæve kønsfordeling på uddannelsen.

I bogens afslutning gives otte konkrete anbefalinger, som htx kan arbejde videre med både i relation til den konkrete undervisningspraksis, men også på et mere overordnet ledelsesniveau.

Bogen er resultater af et landsdækkende forskningsprojekt om htx, der er gennemført i et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler, IDA, Undervisningsministeriet og CeFU. Lars Ulriksen har været projektleder, og Henriette T Holmegaard har været tilknyttet projektet som forskningsassistent.

Bogen kan købes på Erhvervsskolernes forlag og er særligt interessant for ledere og lærere på htx, men også relevant for undervisere og ledere på de øvrige ungdomsuddannelser.

Køb bog via Erhversskolernes Forlag

Projektet afsluttedes med en konference på DPU den 26.februar 2008, hvor hovedresultaterne blev præsenterede og diskuterede. En samlende rapport fra projektet udkommer i løbet af 2008.

hent slides fra konferencen

I september blev afholdt en workshop for lærere og elever på htx, hvor foreløbige analyseresultater blev præsenteret og diskuteret. I den forbindelse blev arbejdspapirerne "Hvis det ikke kan bruges til noget, gider jeg ikke lære det. Et analysepapir af interessetyper indenfor for teknik- og naturvidenskab på htx" og "gruppe- og projektarbejde" distribueret til de deltagende skoler. Analysepapirerne er foreløbige analyser og kan ligeledes downloades her. Papirerne er skrevet af professor Birgitte Simonsen, lektor Lars Ulriksen og videnskabelig assistent Henriette Tolstrup Holmegaard.

hent hæftet fra konferencen (pdf) køb via Erhvervsskolernes Forlag

Øvrige publikationer:

Tidsskriftet MONA (matematik og naturfagsdidaktik):

"Rigtige piger går ikke på htx, men piger er glade for at gå der" af Lars Ulriksen og Henriette Holmegaard (2007-2, s. 29-46)

"Projektarbejde på htx - erfaringer og udfordringer i projektvejledningen" af Lars Ulriksen og Henriette Holmegaard (2008-2, s. 28-48)

læs på Mona

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2008