Om CeFU

Print

Niels-Henrik Møller Hansen

Niels-Henrik Møller HansenNiels-Henrik Møller Hansen, Lektor

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 4546
Mail: nhmh@learning.aau.dk

Uddannelse: 
Jeg har en uddannelse som sociolog (cand.scient.soc.) fra Københavns Universitet, hvor jeg også har taget min ph.d. Jeg har gennemført mit adjunktforløb, herunder en specialisering i vejledning, på Aarhus Universitet.

Arbejdsområde:
Jeg er ansat som lektor ved Center for Ungdomsforskning, hvor jeg dels står for gennemførslen af forskellige forskningsprojekter og dels er en del af forskningsledergruppen på Center for Ungdomsforskning.

Jeg forsker i unge med handicap - herunder ordblinde og hørehæmmede unge. Jeg har også forsket i unges fritidsarbejde samt fastholdelse af kursister på hf og unges politiske engagement.

Forskningsfelt:
Jeg har ved flere lejligheder beskæftiget mig med unge med handicap. Det er bl.a. et emne, som jeg behandler i min ph.d.-afhandling, hvor jeg ser på unge hørehæmmedes situation og trivsel. Jeg har også evalueret et særligt uddannelsestilbud for døve og hørehæmmede og er i gang med at gennemføre en 5-årig undersøgelse af unge hørehæmmedes trivsel efter de har forladt grundskolen.

De seneste år har jeg desuden bl.a. gennemført to analyser af kursister på landets hf-uddannelser og har lavet et kombineret litteraturstudie og analyse for LO-dokumentation, der handlede unges fritidsarbejde. Jeg har også undersøgt karakteren af vejledningens karakter på DPU, hvor de studerendes og vejledernes holdninger til vejledningens indhold og tilrettelæggelse undersøges. Derudover har jeg afsluttet et projekt på Frederiksberg hf, hvor jeg fulgte en række nye tiltag, der har til hensigt at mindske frafaldet blandt kursisterne. Jeg har derudover tidligere været forfatter på en række af Center for Ungdomsforsknings byrapporter, hvor vi belyser, hvorledes unge i en bestemt kommune har det. Foreløbig er det blevet til analyser af Holbæk, Gentofte og Fredericia kommuner. 

 

Unges forhold til fritidsjob – i dag og i en historisk kontekst

Formålet med dette projekt er at undersøge unges subjektive forståelser af og holdninger til fritidsjobs.

Pilotprojekt om unges motivation for politisk deltagelse

Dette pilotprojekt har som formål at skabe en forskningsbaseret viden om, hvad der motiverer unge til politisk deltagelse med et særligt fokus på, hvad der opleves som motiverende for unge inden for såvel som uden for rammen af et politisk parti.

Unges motivation for politisk deltagelse

Denne rapport undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse, ved at skabe viden om, hvad der fremmer eller hæmmer unges motivation for politisk deltagelse.

HF på VUC - et andet valg

Rapporten sætter fokus på hf-kursisternes oplevelse af hf på VUC. Med udgangspunkt i et omfattende spørgeskema har 5.000 kursister blandt andet forholdt sig til emner som undervisningen på hf, det sociale liv på hf, valget af hf og fremtidsplaner.

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Baggrunden for dette projekt er at Frederiksberg HF ønsker en undersøgelse af baggrunde og livshistorier blandt de unge, der kommer til Frederiksberg HF med henblik på at kunne dokumentere nogle af de særlige vilkår der er for udbydere af HF.

Pædagogisk udviklingsprojekt for Institut for Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet

Et evalueringsprojekt om vejledningen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Institut for Pædagogik.

Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF

Center for Ungdomsforskning udarbejder følgeforskning i forbindelse med første halve år af implementeringen af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF.

Brobygning til uddannelse - Evaluering af forsøg med unge lediges vej til uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Undervisningsministeriet har igangsat forsøg med brobygningsforløb, der har til formål at understøtte, at unge kontanthjælpsmodtagere skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. Igennem forskningsbaseret evaluering skal CeFU belyse årsager og forklaringer på brobygningsforløbenes effekt.

Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution.

Uddannelseshjælpsmodtageres udbytte af et ophold på højskole eller en fri fagskole

Følgeforskningsprojekt, hvor Cefu har til opgave at indsamle erfaringer fra et brobygningsprojekt, igangsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at deltagende unge fra ni højskoler og to frie fagskoler oplever en social og faglig udvikling, som kan medvirke til at øge deres fremtidige deltagelse i det ordinære uddannelsessystem eller på arbejdsmarkedet.

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Nye veje i arbejdet med fastholdelse, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg hf

Dette følgeforskningsprojekt undersøger fravær, deltagelse og motivation blandt kursisterne på Frederiksberg HF. Vi tager udgangspunkt i kursisternes oplevelse af deres hverdag, læring og trivsel samt fokuserer mere specifikt på deres overvejelser omkring fravær og deres oplevelse af skolens fastholdelsestiltag.

Det gode uddannelsesliv i praktikken

På baggrund af et omfattende litteraturstudie afdækker vi i dette projekt den aktuelle viden om de unges udfordringer og potentiale i praktikforløb på social- og sundhedsuddannelsen (SOSU), social og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og sygeplejerskeuddannelsen.

Evaluering af kokkeuddannelsen for døve

Undersøgelsen kaster et blik på forestillinger, erfaringer og problemfelter, der er opstået i forbindelse med kokkeuddannelsen for unge hørehæmmede.

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet er at styrke Frijsenborg Efterskoles indsats over for deres hørehæmmede elever samt belyse, hvilke udfordringer og problemer, unge hørehæmmede oplever efter efterskoleopholdet.

Unge hørehæmmede

Ph.d. afhandling omhandlende en analyse af de sociale følger af en hørenedsættelse. Afhandlingen søger at besvare, hvorledes hørehæmmede refleksivt arbejder med følgerne af deres handicap. De centrale begreber er kommunikation, integration, emotioner, identitet, læring og handicap.

Hvad har de gang i? - en profilanalyse af Holbæks unge

Rapporten giver et indblik i holbæks unges hverdag, følelser og tanker om deres liv.

Byens Ungdomsprofil - en undersøgelse af Fredericias unge 2009

En undersøgelse, der skal give indblik i de unges hverdag, tanker og holdninger til at være ung i Fredericia kommune.

Unge ordblinde

I dette projekt sættes fokus på unge ordblinde, der har tilbragt en del af deres skoletid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at skabe større viden om, hvilken betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre færd i uddannelsessystemet.

Kortlægning af brugen af og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg

I perioden 2012-2014 gennemfører Svendborg Kommune satspuljeprojektet RUSK - Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne. Som en del af RUSK har kommunen besluttet at iværksætte et forskningsprojekt, der kortlægger unges brug af og holdninger til rusmidler, der skal understøtte indsatsen på området. Kommunen har valgt at lade CEFU gennemføre forskningsprojektet.

Ung i Gentofte

Gennem projektet undersøges det hvordan det er at være ung i Gentofte. Hvordan har kommunens unge borgere det, trives de, og hvilke problemstillinger udfordres de af? Ungdomsprofilen skal dannes på baggrund af eksisterende oplysninger/empiri, og dels skal der indsamles ny og supplerende viden; der skal hermed åbnes en mulighed for at de unge selv kan bidrage med viden om, hvordan de oplever at være borger i årets ungdomskommune.

Kontakt forsker

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet med projektet er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole.

Læs mere om unge hørehæmmede efter Frijsensborg Efterskole

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV