Print

Mette Pless

Mette PlessMette Pless, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2942 7467
Mail: mep@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d i ungdoms- og uddannelsesforskning, DPU. Cand.mag i uddannelsesforskning og kulturgeografi, RUC.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg er forsker og projektleder på flere forskningsprojekter indenfor ungdomsliv, uddannelses-, vejlednings- og udsathedsområdet, hvilket udfoldes nedenfor. Desuden varetager jeg en række forskellige tillidshverv. Bl.a. er jeg: 

 • Medlem af kontaktudvalget for VUC. Uddannelsesforbundet

 • Medlem af advisoryboard tilknyttet Aarhus Kommunes innovationsprojekt - en vej ind i fællesskabet

 • Medlem af referencegruppen for Mod på Skolelivet, partnerskab ml Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom

 • Medlem af følgegruppe tilknyttet projektet Sammen om Trivsel - bedre trivsel og mestring blandt børn i udskolingen. Komitéen for Sundhedsoplysning

 • Medlem af følgegruppe for projektet 'Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse Socialstyrelsen

 • Medlem af bestyrelsen tilknyttet 'Pigeklubben' under Askovfonden og Kbh+

 • Medlem af initiativgruppen bag Dansk Netværk for Ungdomsforskning

 • Redaktør af Center for Ungdomsforsknings bogserie Ungdomsliv på Aalborg Universitetsforslag

 • Medlem af redaktionsrådet bag Nordisk tidsskrift for Ungdomsforskning

 • Medlem af redaktionen på Dansk Pædagogisk Tidsskrift

 • Medlem af redaktionen på bogserien Menneskelig udvikling, deltagelse og social foranding: Arbejde, hverdagsliv, civilsamfund

Forskningsfelt:
I min forskning undersøger jeg ungdomsliv, uddannelsesdeltagelse og overgangsprocesser. Her er jeg særligt optaget af hvordan samfundsmæssige forandringsprocesser og institutionelle og lokale rammesætninger og vilkår på forskellig vis præger unges deltagelsesmuligheder, mulighedshorisonter og veje mod voksenlivet. Jeg har i min forskning både fokus på den brede gruppe af unge, men en rød tråd i mit forskningsarbejde har været en særlig interesse for de unge, som befinder sig på kanten af uddannelse- og arbejdsmarkedet, og deres ungdomsliv og livsvilkår, ligesom jeg hen over de senere år, har haft fokus på ungdomsliv på landet.

Forskningsmæssigt arbejder jeg særligt med følgende områder:

o   Ungdomsliv, motivation og læringsmiljø

o   Ungdomsliv, ny udsathed og mistrivsel – i lyset af bredere samfundsmæssige forandringsprocesser

o   Unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne - og bredere overgangsprocesser på vej mod voksenlivet

o   Unge, uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning

o   Unges stedstilknytning - ungdomsliv på landet

3 interessante publikationer:

 

 

Hvem er de unge ledige?

Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

HF på VUC - et andet valg

Rapporten sætter fokus på hf-kursisternes oplevelse af hf på VUC. Med udgangspunkt i et omfattende spørgeskema har 5.000 kursister blandt andet forholdt sig til emner som undervisningen på hf, det sociale liv på hf, valget af hf og fremtidsplaner.

Unge et år efter niende klasse

Rapporten samler de kvantitative resultater, der indgår i undersøgelserne om unges overgang fra grundskole til uddannelse eller arbejde.

Unge om ingeniørfaget

Hvordan forholder unge sig til en fremtid som ingeniør?

Unges lyst til læring

Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

Lyst til læring i udskolingen

Forskningsprojektet har fokus på at undersøge, hvad der giver unge i udskolingen lyst til læring. Undersøgelsen vil følge de unge gennem forskellige areanaer og læringsrum, for at afdække, hvornår lysten til læring opstår.

Fremtidens valg og vejledning

Projektet har til formål at undersøge, hvad der ligger til grund for unges uddannelsesvalg i overgangen til ungdomsuddannelserne med særligt fokus på vejledningens rolle i den forbindelse.

Øget fokus på overgang til eud efter avu

Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". I projektet følger CeFU fem konkrete VUC skolers forsøgs- og udviklingsarbejde med øget overgange af kursister fra avu til eud.

Elevers læring i den åbne skole

Forskningsbaseret erfaringsopsamling på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet.

Ungeguide Bornholm - sammenspillet mellem unges motivationsorienteringer for uddannelse og fastholdelse i uddannelse

Dette projekt har til hensigt at arbejde med unges forskellige motivationer for at påbegynde og forblive i uddannelse. Det er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Uddannelse til Alle – Bornholm (UTA-Bornholm), og som støttes af Bornholms regionskommune og Den Europæiske Socialfond.

Brug For Alle Unge

Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning for at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forbindelse med dette skal Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere en række igangsatte vejledningsindsatser rettet mod ikke-uddannelsesparate unge.

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskoling

Udskolingen er præget af dalende motivationsniveau og en stor gruppe af de unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Center for Ungdomsforskning følger et udviklingsprojekt på initiativ af Københavns kommune, hvor målet netop er at øge de unges motivation.

Forsøg med brobygning i udskolingen

På initiativ af Undervisningsministeriet gennemførtes i perioden 2004-2006 en række forsøg med brobygning (aktiviteter for unge, hvis formål var at lette overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse). Center for Ungdomsforskning fulgte forsøgene gennem følgeforskning, der satte fokus på de unges erfaringer med brobygningsaktiviteterne, og mere overordnet havde til formål at afdække hvad, der påvirker og rammesætter unges uddannelsesvalg.

Unge på kanten af samfundet

Projektet har fokus på de udsatte unge og hvad der er det særlige ved marginalisering i netop ungdomsårene. Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan tilværelsen som ung og socialt udsat tegner sig i dagens Danmark.

Hindre rekrutteringen til banderne

Forskningsbaseret evaluering af tværgående samarbejdsprojekt mellem Københavns Vestegns Politi og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner, der har til formål at gøre en indsats for at forebygge bandekriminalitet og skabe øget tryghed.

Unge i landdistrikter og yderområder

Projektet sætter fokus på unge i udkantsområderne. Det har til formål at undersøge, hvad elever fra 9. klasse betragter som et godt ungdomsliv og hvilke muligheder og barriere de oplever i forhold til at leve og være ung i udkantsområderne.

Ny udsathed

Center for Ungdomsforskning sætter i samarbejde med Det Obelske Familiefond fokus på udsathed blandt danske unge. Projektet bidrager med forskningsmæssige svar på spørgsmål af stigende samfundsmæssig interesse, der handler om, hvorfor stadigt flere unge rammes af udsathed.

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV