Print

Mette Pless

Mette PlessMette Pless, Lektor

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2942 7467
Mail: mep@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Ph.d i ungdoms- og uddannelsesforskning, DPU. Cand.mag i uddannelsesforskning og kulturgeografi, RUC.

Arbejdsområde og tillidshverv:
Jeg er forsker og projektleder på flere forskningsprojekter indenfor ungdomsliv, uddannelses-, vejlednings- og udsathedsområdet, hvilket udfoldes nedenfor. Desuden varetager jeg en række forskellige tillidshverv. Bl.a. er jeg: 

 • Medlem af kontaktudvalget for VUC. Uddannelsesforbundet

 • Medlem af advisoryboard tilknyttet Aarhus Kommunes innovationsprojekt - en vej ind i fællesskabet

 • Medlem af referencegruppen for Mod på Skolelivet, partnerskab ml Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom

 • Medlem af følgegruppe tilknyttet projektet Sammen om Trivsel - bedre trivsel og mestring blandt børn i udskolingen. Komitéen for Sundhedsoplysning

 • Medlem af følgegruppe for projektet 'Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse Socialstyrelsen

 • Medlem af bestyrelsen tilknyttet 'Pigeklubben' under Askovfonden og Kbh+

 • Medlem af initiativgruppen bag Dansk Netværk for Ungdomsforskning

 • Redaktør af Center for Ungdomsforsknings bogserie Ungdomsliv på Aalborg Universitetsforslag

 • Medlem af redaktionsrådet bag Nordisk tidsskrift for Ungdomsforskning

 • Medlem af redaktionen på Dansk Pædagogisk Tidsskrift

 • Medlem af redaktionen på bogserien Menneskelig udvikling, deltagelse og social foranding: Arbejde, hverdagsliv, civilsamfund

Forskningsfelt:
I min forskning undersøger jeg ungdomsliv, uddannelsesdeltagelse og overgangsprocesser. Her er jeg særligt optaget af hvordan samfundsmæssige forandringsprocesser og institutionelle og lokale rammesætninger og vilkår på forskellig vis præger unges deltagelsesmuligheder, mulighedshorisonter og veje mod voksenlivet. Jeg har i min forskning både fokus på den brede gruppe af unge, men en rød tråd i mit forskningsarbejde har været en særlig interesse for de unge, som befinder sig på kanten af uddannelse- og arbejdsmarkedet, og deres ungdomsliv og livsvilkår, ligesom jeg hen over de senere år, har haft fokus på ungdomsliv på landet.

Forskningsmæssigt arbejder jeg særligt med følgende områder:

o   Ungdomsliv, motivation og læringsmiljø

o   Ungdomsliv, ny udsathed og mistrivsel – i lyset af bredere samfundsmæssige forandringsprocesser

o   Unges overgange fra grundskole til ungdomsuddannelserne - og bredere overgangsprocesser på vej mod voksenlivet

o   Unge, uddannelsesvalg og uddannelsesvejledning

o   Unges stedstilknytning - ungdomsliv på landet

3 interessante publikationer:

 

 

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.

Bæredygtighed og arbejdsrelateret mistrivsel blandt eud-elever i første lærepladsforløb

Siden erhvervsskolereformen i 2015, har styrket trivsel blandt eud-elever været på den politiske dagsorden. Trivslen blandt eud-elever er generelt høj, men samtidig er frafaldet på eud langt højere end på de øvrige ungdomsuddannelser, og det er velkendt, at eud-elever, der mistrives, har større sandsynlighed for at afbryde deres uddannelse. Dette forskningsprojekt vil belyse forholdet mellem eud-elevers trivsel og bæredygtighed blandt eud-elever.

A Future of Staying? A Qualitative Longitudinal Study of the Everyday Life of Marginalised Youth Living in Rural Areas in Denmark

Hvad får unge danskere til at blive i landområder, selvom både job- og uddannelsesmuligheder centraliseres i storbyerne? Det undersøger VIVE og Center for Ungdomsforskning i dette projekt, som er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.

Bogserie: Ungdomsliv

Ungdomsliv er en tværvidenskabelig bogserie, der bringer publikationer, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk ungdomsforskning. Publikationerne består både af antologier såvel som monografier, der overvejende er skrevet af danske forskere, men rummer også bidrag på nordiske sprog eller på engelsk.

Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. Med dette projekt ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur.

Kontakt forsker

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!