Print

Ledig stilling: Ph.d i ungdoms- og uddannelsesforskning med fokus på unges valg af erhvervsuddannelser i udskolingen

Ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium inden for ungdoms- og uddannelsesforskning til besættelse 1. oktober 2023 eller snarest muligt derefter. Ansættelse sker på Institut for Kultur og Læring, campus København. 

Jobbeskrivelse

Igennem mange år har der været gjort rigtig meget for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Dette til trods er det stadig under 20% af en årgang, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen, og de seneste søgetal for 2023 viser en yderligere nedadgående tendens. Årsagerne kan være mange, men stiller man skarpt på hvilke unge, der faktisk vælger erhvervsuddannelserne til, viser det sig, at social klasse, køn og etnicitet spiller en stor rolle for, om de unge vælger eller fravælger en erhvervsuddannelse. Men hvordan disse faktorer får betydninger i de unges valg og ikke mindst fravalg af erhvervsuddannelserne i udskolingen, ved vi meget lidt om. Center for Ungdomsforskning(CeFU) ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet i København søger derfor en kandidat til et ph.d.-stipendium, der skal skabe ny viden om unges valgprocesser og-overvejelser om erhvervsuddannelserne i udskolingen med fokus på køn, klasse og etnicitet.

Ph.d.-projektet kan benytte sig af både kvalitative og kvantitative metoder, men etnografiske metoder med inddragelse af elevperspektivet skal indgå som del af forskningsdesignet. Ligeledes skal ph.d.-projektet gerne benytte sociologiske forskningsperspektiver, og tage højde for den samfundsmæssige forandring og kompleksitet og de aktuelle forandringer på arbejdsmarkedet, der knytter sig til at kunne forstå hvilke betydninger køn, klasse og etnicitet har for de unges overvejelser omkring erhvervsuddannelserne, og de valgprocesser de gennemgår i den forbindelse. Derudover skal der indgå overvejelser over, hvordan projektet både kommer i dybden med problemstillingerne samt sikre eksemplaritet og relevans på tværs af erhvervsuddannelsesfeltet.

CeFU er et forskningscenter, hvor fokus er at forstå unges liv og livsvilkår, som de opleves og leves af de unge selv. På CeFU arbejder vi derfor ud fra et 360 graders perspektiv med analyser af unges deltagelse inden for konkrete arenaer som fx uddannelse, arbejde og fritid. Bag CeFU står Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer, der ønsker at være en del af et stærkt interessefællesskab omkring unge og forskningen i ungdomsliv. Ph.d.-projektet udføres som en del af CeFUs samarbejde med Center for Viden om Erhvervsuddannelserne(CEVEU).

Kvalifikationskrav

Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (udtalelse fra specialevejleder, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).

Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013(Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen. Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Generelle oplysninger

Ph.d.-stipendiaten indskrives ved the doctoral school of social science and humanities, Aalborg Universitet og vil blive tilknyttet forskningsgruppen Center for Ungdomsforskning med henblik på at indgå i gruppens aktiviteter og kollegiale forskningssamarbejde, herunder være en del af CeFU-forskningsgruppen, der indgår i forskningsmiljø og-aktiviteter i Center for Viden om Erhvervsuddannelserne.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter for at kunne komme i betragtning:

  • Ansøgningsskema (Application for enrollment)
  • Projektbeskrivelse(max 10 sider). Projektbeskrivelsen skal indeholde en introduktion med projekttitel, motivation og afgræsning samt en problemformulering, en kort state of art på forskningsfeltet, en teoretisk ramme for projektet samt en kort beskrivelse af projekts metodisk tilgang, samt litteraturliste for projektet.
  • Der vedlægges desuden en studieplan for projektet, der indeholder plan for ph.d.- kurser, forskningsophold etc.
  • CV på max 1 side.
  • Eksamensbeviser for erhvervelse af kandidatgrad.
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. publikationsliste.
  • Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende


Der anvendes shortlisting. Det betyder, at institutlederen efter rådgivning fra formanden for det fagkyndige udvalg udvælger de kandidater, der skal gennemgå en faglig bedømmelse. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. 

Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link”søg online”. Bemærk zip-filer understøttes ikke af systemet, upload venligst kun filer i Word eller PDF format.

Kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet, kontakt programleder Annette Rasmussen, mail: anra@ikl.aau.dk

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor og leder af Center for Ungdomsforskning, Noemi Katznelson, mobil: 20 68 66 80. Mail: nka@ikl.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gitte Mitzi Hansen, gmh@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten om ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 11. december 2019 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Ref. nummer

2023-224-05406

Ansøgningsfrist

21.08.2023

Lagt online 03.07.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere