Print

Sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever

I dag mistrives mere end 30 % af eleverne i den danske folkeskole, og derfor er der behov for viden om, hvordan folkeskolen påvirker elevers sundhed. Med sit ph.d.-projekt undersøger Katrine Vraa Justenborg sundhedssocialisering hos danske folkeskoleelever i 5., 7. og 9. klasser ved brug af mixed methods (kvantitative og kvalitative metoder). 

I projektet anvendes mixed methods til at få et bredt indblik i, hvordan sundhed konkret praktiseres blandt elever i den danske folkeskole, og hvordan forskellige klassers sundhedsnormer virker ind på elevernes oplevede sundhed.

Projektet er inddelt i tre empiriske faser, hvor første fase er induktiv og består af observation samt hverdagssamtaler med seks forskellige klasser ligeligt fordelt imellem de tre klassetrin, anden fase af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse (1200 respondenter) og sidste fase af dybdegående interviews med 20 elever.

Teoretisk og metodisk tager projektet udgangspunkt i Pirre Bourdieus terminologi om felt, habitus og kapital, og kobles med nyere forskning inden for sundheds-, ungdoms- og kropsforskning, herunder Kristian Larsens begreb om sundhedskapital.

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet februar 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!