Cefu Tilbyder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian NielsenJens Christian Nielsen, Lektor ved forskningsprogram Diversitet, Kultur og Forandring

Institut for Uddannelse og Pædagogik
Aarhus Universitet
DPU Campus
Bygning D, lok. 345
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tel: (+45) 8716 3851
Mail: jcn@dpu.dk

Uddannelse:

2002 Ph.d. i Ungdomsforskning, Forskerskolen i Livslang Læring,
Roskilde Universitetscenter (RUC)
1997 Cand. Mag. i Pædagogik og Historie, RUC.

Arbejdsområde:
Jeg er forsker på Diversitet, Kultur og Forandringningsleder, hvor jeg udover min egen forskning, leder eller fungerer som supervisor på igangværende forskningsprojekter. 
Jeg varetager desuden en række hverv og funktioner af relevans for ungdomsforskningen:

 • Koordinator for den tilknyttede forskergruppe i Ungdomssociologi ved CESAU - Center for Sociologiske Studier
 • Medlem af nordisk forskningsnetværk for nordisk forskning på ungdoms- og
  fritidsfeltet.
 • Ekspertmedlem af følgegruppen for forsknings- og evalueringsprojektet "Unge med psykiske vanskeligheder - overgang fra barn til voksen", der udføres af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.
 • Medlem af SFI's følgegruppe for Børneforløbsundersøgelsen 5. dataindsamling
 • Medlem af baggrundsgruppe for PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt
 • Medlem af Advisory Board for Ungdommens Røde Kors (URK)
 • Medlem af Mary Fondens ekspertpanel - indsatsområdet ensomhe
 • Medlem af redaktionen af Tidsskriftet VERA - udgivet af BUPL og Socialpædagogerne
 • Medlem af Censorkorps for de pædagogiske kandidatuddannelser og master i voksenuddannelse og professionsudvikling samt sundhedsfremme ved Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet

Forskningsfelt:
 
Jeg har gennem en årrække forsket i unge, ungdom og ungdomslivet. Min forskning har især fokus på:

 • Unges trivsel og mistrivsel
 • Unges transitions- og identitetsprocesser
 • Unges fritidsliv og deltagelse
 • Unges sociale inklusion og eksklusion
 • Unge, arbejde og ledelse

3 Interessante publikationer:

 • Nielsen, Jens Christian m.fl (2010): Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
 • Illeris, Knud, Noemi Katznelson, Jens Christian Nielsen, Birgitte Simonsen & Niels Ulrik Sørensen (2009): Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering. Frederiksberg: Samfundslitteratur,
 • Nielsen, Jens Christian, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Ozmec (2010): Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal. Copenhagen: CEFU, DPU, AU.

Unge er en nøgle til fremtiden

Analyse af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråds undersøgelse af unges holdninger til fagforeninger og fremtidens arbejde.

Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv

Projektet "Unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv" skal bidrage til at få en forskningsbaseret viden om unges frivillige og potentielle frivilliges forudsætninger og incitamenter for samt deres erfaringer med kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv.

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Hvad kan skabe engagement og få unge til at blive aktive i forenings- og bevægelsesarbejde, og hvilken betydning kan strukturer og organisationsformer have for unges lyst til at søge og mulighed for at få indflydelse.

Unge i detailhandlen

Projektet omhandler hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen i detailhandel og efterfølgende jobmuligheder.

Når det er svært at være ung i DK

En undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel.

Når det er svært at være ung i DK – unges egne beretninger

33 unge fortæller om ensomhed, selvskadende adfærd, mobning og andre former for mistrivsel i en ny rapport fra Center for Ungdomsforskning

Følgeforskning og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning

Følgeforskningsprojekt og evaluering af Gentofte Kommunes etablering af en ungevejledning. Samarbejdet mellem parterne har desuden til formål at bidrage til at kvalificere implementering og udvikling af mødested og ungevejledning.

Når det er svært at være ung - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" giver et overblik over nogle af de væsentligste mistrivselsformer blandt unge, et indblik i hvem de rammer, samt hvordan man kan hjælpe de ramte unge.

Kontakt forsker

Jens Christian Nielsen
jcn@dpu.dk
Telefon: (+45) 8716 3851

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV